Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Vant sak om bedriftsfastsatt aldersgrense på 67 år

Vant sak om bedriftsfastsatt aldersgrense på 67 år

Jushjørnet i Kjøttbransjen nr. 2, 2011 er skrevet av advokatfullmektig Stine Haukebø i Haavind.
- Borgarting lagmannsrett mener at tvungen avgangsalder på 67 år ikke er i strid med arbeidsmiljøloven.

Saken gjaldt en kundebehandler i Gjensidige Forsikring som ønsket å fortsette i sin stilling etter fylte 67 år i 2009. Arbeidsgiveren godtok ikke dette under henvisning til at bedriften hadde etablert og praktisert en intern aldersgrense på 67 år. Arbeidstaker tok dermed ut stevning for Oslo tingrett hvor hun fikk medhold. Saken ble deretter anket til lagmannsretten av Gjensidige Forsikring.

Arbeidsmiljøloven
Det følger av arbeidsmiljøloven § 13-1 at: ”Direkte og indirekte diskriminering på grunn av […] alder er forbudt.” Bestemmelsen har sin bakgrunn i EUs rådsdirektiv 2000/78 om gjennomføring av prinsippet om likebehandling i arbeidslivet.

En aldersgrense på 67 år vil i lovens forstand være direkte diskriminering og følgelig forbudt. Det er imidlertid inntatt en unntaksadgang i arbeidsmiljøloven § 13-3. I følge denne bestemmelsen vil forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor arbeidstaker, ikke være i strid med diskrimineringsforbudet.

Rettens vurdering
Spørsmålet for Borgarting lagmannsrett var om den bedriftsinterne aldersgrensen på 67 år var i strid med arbeidsmiljølovens forbud mot diskriminering på grunn av alder. Lagmannsretten avsa dom i saken den 15. desember 2010. Domstolen konkluderte med at den ordningen Gjensidige Forsikring praktiserte, oppfylte vilkårene i unntaksbestemmelsen, og således ikke var i strid med lovens diskrimineringsforbud.

Ikke uforholdsmessig
Retten la blant annet vekt på at ordningen med den bedriftsfastsatte aldersgrensen var fast, allment kjent og praktisert konsekvent gjennom lang tid. Ordningen ble derfor ansett som forutsigbar for arbeidstakerne. Dette til tross for at ordningen ikke var nevnt i tariffavtale eller i de ansattes arbeidsavtaler, samt at opplysninger om ordningen i Gjensidiges personalhåndbok ikke var helt entydige. Lagmannsretten fant det heller ikke avgjørende at fire arbeidstakere i Gjensidige hadde fått fortsette i sine stillinger etter fylte 67 år.

Videre ble det vektlagt at ordningen korresponderte med aldersgrensen for alderspensjon etter folketrygden, og ivaretok de ansatte på en god måte kombinert med en av de beste pensjonsordningene i markedet. Ordningen ble derfor ikke ansett som uforholdsmessig. Lagmannsretten vektla også at et automatisk opphør av arbeidsforholdet innebar at arbeidstaker fikk en verdig avgang fra arbeidslivet.

Ankes til Høyesterett
Finansforbundet, som prosederte saken for arbeidstakeren, har allerede meddelt at det vil anke dommen til Høyesterett. Endelig ord er derfor ikke sagt i saken.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt