Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Ulike tilnærminger til tariffoppgjøret

Ulike tilnærminger til tariffoppgjøret

Jushjørnet nr. 4 / 2014 av Nikolai Astrup Westlie, direktør tariff/kompetanse i NHO Mat og Landbruk.
- Forhandlinger mellom arbeidsgivere og arbeidstakere om lønn og andre arbeidsvilkår er en årlig foreteelse for mange av oss. Forholdet vi har til disse forhandlingene, det såkalte tariffoppgjøret, er nok ganske variert.

Enkelte deltar aktivt i ukevis, noen har en noe mer passiv tilnærming og fordriver tiden med hekletøy ol., mens for langt de fleste er forhandlinger, mekling på overtid og trusler om streik blant bussjåfører og skolelærere noe man kun hører om på Kveldsnytt. For mange kan nok et tariffoppgjør synes som en unødig lang prosess – mye styr for ikkeno’…

Sett fra utsiden er det ikke vanskelig å forstå at det kan synes som om vi år om annet bruker godt over middels med tid på noe som man tilsynelatende kunne blitt enige om i et langt raskere tempo. Hvor vanskelig er det å bli enige om f.eks. 75 øre i timen som er årets generelle tillegg? Et tariffoppgjør inneholder imidlertid mange elementer som ikke alle kommer like godt frem i media, hvor budskapet stort sett er at partene står langt fra hverandre og for øvrig ingen kommentar.

Årets oppgjør
Etter årets forhandlingsrunder så langt, sitter vi igjen med et inntrykk av at det blir relativ like løsninger på de forskjellige områdene. Så fort den sentrale og nasjonale utfordringen med tariffesting av pensjon fant sin løsning i frontfagsforhandlingene, syntes det som om de fleste andre store hindringer var ryddet av veien. Samtlige oppgjør preges, om enn i noe ulik grad, naturlig nok av hva som legges til grunn i frontfaget. I år var det bestemmelser om kompetanse, språkopplæring, seniorrettigheter og et generelt tillegg på kr 0,75 pr. time som var gjennomgangsmelodien. Årets oppgjør er, inkludert det man forventer av gjennomsnittlig utvikling lokalt, altså de lokale forhandlinger som skal foregå i den enkelte virksomhet, stipulert til å gi en årslønnsvekst på om lag 3,3 prosemt.

Avtalefestet garantilønn
Den uten sammenligning største utfordringen for NHO Mat og Landbruk innenfor næringsmiddelindustrien, er den avtalefestede garantilønnen i våre overenskomster for hhv. kjøtt, melk og egg. Garantiordningen som så dagens lys i 2010 medførte at minstelønnssatsen i år ble justert opp med kr 5,85 til kr 162,85 pr. time. For en rekke av våre medlemmer betyr dette en tilsvarende reell lønnsøkning. Ordningen er ikke overraskende et ganske omdiskutert fenomen blant næringsmiddelindustriens arbeidsgivere.

Garantien har på få år medført at minstelønnssatsen i tariffavtalene i et raskt tempo har havnet på et nivå tilsvarende det reelle nivået i bedriften, noe som etter hvert gir garantitilleggene gjennomgående utgående effekt, noe som reduserer muligheten for lokale forhandlinger. Hvordan man bør innrette seg lokalt er for øvrig omtalt helt kort under avsnittet om lokale forhandlinger. Det stod ikke i vår makt å få endret opplegget under årets oppgjør, men NNN og NHO Mat og landbruk har blitt enige om å sette ned et utvalg som skal vurdere ordningen for fremtiden.

Om oppgjørets prosedyrer
Tariffoppgjøret er en avtalefestet reforhandling av den tariffavtale som er inngått mellom partene for den enkelte bransje. Reforhandlingen av avtalen skjer annethvert år i det såkalte hovedoppgjøret. Da er i utgangspunktet hele avtalen gjenstand for revisjon. I de mellomliggende årene gjennomføres såkalte mellomoppgjør, hvor man kun forhandler om økonomi. Hovedoppgjørene er stort sett det vi kaller forbundsvise. Dvs. at alle fagforeninger og arbeidsgiverforeninger forhandler sine avtaler hver for seg uten særlig innblanding fra LO og NHO. Mellomoppgjøret er et mer sentralt oppgjør, hvor LO og NHO blir enige om en økonomisk regulering som samtlige bransjer må forholde seg til.

Les hele saken om tariffoppgjøret 2014 i bladet Kjøttbransjen nr. 4, 2014.

Les flere saker fra siste utgave av bldet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt