Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Tillitsvalgtes innsyn i lønnsforhandlinger

Om tillitsvalgtes innsynsrett i lønnsforhandlinger

Jushjørnet nr. 5 / 2018 av Line Solhaug, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Hvilken rett har tillitsvalgte til innsyn i organiserte- og uorganisertes lønn i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger?

I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger blir det ofte spørsmål om tillitsvalgtes rett til innsyn i lønnsopplysninger, og da særlig innsyn i lønnsopplysningene til organiserte i andre yrkesgrupper og uorganiserte. Begrunnelsen er ofte at de tillitsvalgte skal kunne forberede seg best mulig til de lokale forhandlingene. De tillitsvalgte mener gjerne at de må ha denne kunnskapen for å kunne vurdere om virksomhetens lønnspolitikk fører til urimelige og usaklige forskjeller, eller om det foreligger diskriminering på grunnlag av kjønn eller etnisk opprinnelse.

IKKE INNSYNSRETT I MEDHOLD AV LOV
Det gjelder ikke lovregler for innsyn i lønnsopplysninger for tillitsvalgte i privat sektor. I det offentlige gjelder offentlighetsloven på dette området. I privat sektor anses lønnsopplysninger som et forhold mellom arbeidsgiver og den enkelte ansatte. Tillitsvalgte har derfor i utgangspunktet ikke rett til innsyn i andres lønnsopplysninger.

Lønnsopplysninger er en personopplysning som arbeidsgiver ikke kan levere ut til andre uten særlig hjemmel. Slik hjemmel kan være

  • samtykke fra den det gjelder,
  • hjemmel fastsatt i lov, eller
  • dersom opplysningene er nødvendige for å oppfylle særlige vitale og allmenne interesse

Arbeidsgiver kan likevel alltid utlevere lønnsopplysninger i anonymisert form.

INNSYN I MEDLEMMENES LØNN
Den tillitsvalgte er valgt av foreningens medlemmer til å representere medlemmene overfor arbeidsgiver. For lønnsopplysninger for medlemmer i egen organisasjon anses dermed medlemskapet som samtykke til at tillitsvalgte får innsyn i den enkeltes lønn.

INNSYN I LØNN FOR UORGANISERTE ELLER MEDLEMMER I ANDRE FAGFORENINGER
Noen tariffavtaler gir tillitsvalgte innsynsrett for alle som arbeider på områder omfattet av den aktuelle overenskomsten, også uorganiserte og medlemmer i andre fagforeninger. Dersom lønnsopplysningene gis på gruppenivå og for grupper på fem ansatte eller mer, mener Datatilsynet at utleveringen som hovedregel ikke rammes av personopplysingsloven.

BERETTIGET INTERESSE
Når det ikke er mulig å utlevere lønnsopplysninger i anonymisert form, dvs. når det er fire eller færre innenfor hver stillingskategori, kan personopplysningsloven § 8 første ledd bokstav f gi grunnlag for utlevering uten samtykke fra den opplysningen angår.

Utleveringen må da være «nødvendig for ... at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og at hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen». Hjemmelen i personopplysingsloven § 8 første ledd bokstav f er for øvrig foreslått videreført i forslaget til ny personopplysningslov, som er lagt fram av Justis- og beredskapsdepartementet og som gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR).

TAUSHETSERKLÆRING MÅ UNDERSKRIVES
Her må det foretas en konkret vurdering mellom de tillitsvalgtes behov for opplysningene, og hensynet til personvernet for arbeidstakere som ikke er medlemmer. I forbindelse med lønnsforhandlinger begrunnes ofte innsynsbehovet i en kontroll- eller håndhevingsinteresse og en forhandlingsinteresse. Disse interessene vil måtte vektlegges forskjellig ut fra ulike situasjoner man står overfor, og da er det også av betydning hvilken type opplysninger det kreves innsyn i. Det forutsettes at den tillitsvalgte underskriver en taushetserklæring før det gis innsyn. Det skal fremgå av taushetserklæringen at opplysningene bare skal brukes i tilknytning til lønnsforhandlingssituasjoner, at opplysningene ikke skal utleveres til andre, og at den tillitsvalgte for øvrig forplikter seg til å behandle opplysningene i tråd med personopplysningsloven. Det må også gis informasjon til den registrerte (den det utleveres opplysninger om) i tråd med personopplysningsloven § 20.

Advokatene i NHO Mat og drikke bistår medlemsbedriftene innen spørsmål relatert til sykefravær og oppfølging. Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt