Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Sykepenger under utenlandsopphold

Sykepenger under utenlandsopphold

Jushjørnet nr. 9 / 2015 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Vi får en del henvendelser som gjelder ansatte som blir syke når de er på ferie eller lignende i utlandet. Nedenfor redegjøres det nærmere for hvorvidt arbeidstaker har krav på sykepenger i slike tilfeller og hvem som eventuelt skal betale disse.

Artikkelen tar utgangspunkt i ansatte som bor og arbeider i Norge og handler ikke om situasjoner når arbeidstaker reiser syk ut av landet til et EØS/EU land eller et land utenfor EU/EØS-området.

DOKUMENTERT SYKEFRAVÆR
Det er særlig to forhold som er viktig å være klar over:

  • Arbeidstaker må dokumentere sykefraværet
  • Arbeidstaker som blir syk under et utenlandsopphold er pliktig til å melde ifra om sitt fravær på grunn av sykdom på tilsvarende måte som om vedkommende var i Norge. Arbeidstaker skal følge bedriftens
    interne retningslinjer og folketrygdlovens regler på dette området.

Dersom arbeidstaker ikke følger nevnte regler/ retningslinjer må arbeidsgiver vurdere situasjonen og de konsekvenser dette eventuelt skal få for arbeidstaker når vedkommende kommer tilbake til Norge.

ARBEIDSTAKER MÅ OPPHOLDE SEG I NORGE
Utgangspunktet er at arbeidstaker har ikke rett til sykepenger når man oppholder seg i utlandet.

BLIR SYK UNDER OPPHOLD/FERIE I UTLANDET

  • Dersom arbeidstaker blir syk under et opphold i et EØS/EU land vil arbeidstaker ha rett til sykepenger. Arbeidsgiver vil i slike tilfeller som et utgangspunkt måtte godta utenlandske sykmeldinger i arbeidsgiverperioden.

Dersom det er forhold som gjør at arbeidsgiver er usikker på hvorvidt sykmeldingen er reell, kan arbeidsgiver bestride sykmeldingen. Det vil si at arbeidsgiver utbetaler ikke sykepengene til arbeidstaker. Arbeidsgiver må sende saken til NAV med en begrunnelse for hvorfor det ikke utbetales sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidstaker må selv rette søknad om sykepenger direkte til NAV. For det tilfelle at NAV godkjenner den utenlandske sykmeldingen og følgelig foretar en utbetaling, må arbeidsgiver refundere NAVs utbetaling av sykepenger.

UTENLANDSK SYKEMELDING
Dersom den utenlandske sykmeldingen strekker seg utover arbeidsgiverperioden må arbeidstaker for å få sykepenger fra NAV, mens vedkommende er/var i utlandet:

  1. Fylle ut skjema; «Egenerklæring for utenlandske sykmeldinger»
  2. Sende søknad om å få utbetalt sykepenger under utenlandsoppholdet og
  3. En bekreftelse fra lege i Norge på den utenlandske sykmeldingen.

For arbeidsgivere som forskutterer sykepengene utover arbeidsgiverperioden, er det derfor viktig å være oppmerksom på ovennevnte krav om dokumentasjon til arbeidstaker. For det tilfelle at NAV ikke godkjenner den utenlandske sykmeldingen eller får nødvendig dokumentasjon vil arbeidsgiver ikke få refundert sitt utbetalte forskudd.

  • Dersom arbeidstaker blir syk under et opphold i et 3.manns land/ikke et EØS/EU land, vil arbeidstaker ikke ha rett til sykepenger (hovedregelen).

Arbeidsgiver skal da ikke utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden før NAV har godkjent den utenlandske sykmeldingen. For at arbeidstaker skal få sykepenger fra arbeidsgiver og NAV mens vedkommende er/var i utlandet, stilles de samme kravene til dokumentasjon og søknad fra arbeidstaker som ovenfor.

Kjøttbransjen vil i hver utgave bringe en artikkel knyttet til juridiske forhold i kjøttbransjen. Det er NHO Mat og drikke som skriver og de tar opp aktuelle juridiske forhold knyttet til denne bransjen.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt