Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Rett til fri når barn er syke

Rett til fri når barn er syke

Jushjørnet nr. 10 / 2017 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- At foreldre kan være hjemme med sykt barn er en rettighet de fleste arbeidsgivere og arbeidstakere tar for gitt. Men også denne rettigheten har begrensninger, og vilkår som må være oppfylt.

I denne artikkelen beskrives i korthet regelverket rundt foreldres rett til å være borte fra arbeid i forbindelse med barns sykdom.

HVOR FINNER VI REGLENE OM DETTE?
Reglene om rett til fri når barn er syke finner vi i folketrygdloven kapittel 9 og arbeidsmiljøloven § 12-9. Her finner vi både retten til omsorgspenger som blir behandlet nedenfor, og retten til pleiepenger som kommer til anvendelse der barnet på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie.

HVEM HAR RETT TIL Å VÆRE BORTE FRA ARBEIDET?
Rett til å være borte fra arbeidet har den som har omsorg for barn. Med omsorg menes her den formelle omsorgen som foreldre har for sine barn. Dette gjelder også fosterforeldre. Er foreldrene skilt kan en eller begge foreldre ha omsorgen.

Dersom bare den ene har omsorg, vil den andre ikke ha rett til å være borte fra arbeid i forbindelse med barns sykdom med mindre den som har omsorgen overfører dager til den som har samværsrett. Dersom den ene forelderen har omsorgen alene kan også dennes nye ektefelle eller samboer ha rett til å være borte fra arbeid på nærmere vilkår. Videre er det et vilkår den ansatte har vært i arbeid i fire uker umiddelbart før fraværet (opptjeningstid).

NÅR HAR ARBEIDSTAKER RETT TIL Å VÆRE BORTE?
Arbeidstaker har rett til å være borte på grunn av nødvendig tilsyn med og pleie av et sykt barn i hjemmet eller i en helseinstitusjon som eksempelvis sykehus. Videre gjelder også retten når den som har det daglige barnetilsynet selv er sykt, eller følger et annet barn til utredning eller innleggelse.

Retten gjelder også når barnet må følges opp av lege eller tilsvarende selv om barnet ikke er sykt den dagen. Dette vil gjelde blant annet for kontroller etter sykdom og utredninger av mulige sykdommer. Retten gjelder bare frem til barnet er 12 år, eller til det er 18 dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet.

ANTALL DAGER MED OMSORGSPENGER FRA ARBEIDSGIVER?
Den ansatte har som utgangspunkt rett å være borte fra arbeid i inntil 10 dager pr. kalenderår. Dersom den ansatte har omsorg for tre barn eller flere økes dette til 15 dager. Dersom den ansatte er alene om omsorgen økes antall dager til henholdsvis 20 og 30. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet økes antall med ytterligere 10 dager og med 20 dager dersom den ansatte har aleneomsorgen.

KAN IKKE «TJENE OPP» DAGER
Når en av foreldrene er alene om den daglige omsorgen kan inntil 10 dager overføres til ny ektefelle eller samboer. Dette krever skriftlig melding til NAV. Når arbeidsgiver har betalt omsorgspenger til en arbeidstaker i mer enn 10 dager kan arbeidsgiver kreve refusjon fra trygden for dager med omsorgspenger ut over dette.

Retten til omsorgspenger overføres ikke fra et år til det neste, så arbeidstaker kan ikke «tjene opp» dager i år med lite behov for å være hjemme med sykt barn. I bedrifter som har tariffavtale har også de ansatte rett på permisjon ved akutt sykdomstilfelle i hjemmet. Denne retten kan imidlertid ikke brukes før etter at all rett til omsorgspenger etter folketrygdloven er brukt opp.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt