Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Regelverk ved overdragelse?

Regelverk i forbindelse med virksomhetsoverdragelse?

Jushjørnet nr. 7 / 2013 av Anne Løken, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- Hvilke rettigheter og plikter utløses ved virksomhetsoverdragelse – altså hvilke regler bør du kjenne til om bedriften overdras til en ny arbeidsgiver.


Denne saken er en oppfølging til en artikkel i forrige utgave. Hva en virksomhetsoverdragelse.

I dette nummeret skal vi gjennomgå hvilke rettigheter og plikter som utløses ved virksomhetsoverdragelse – altså hvilke regler du bør kjenne til om bedriften overdras til en ny arbeidsgiver.

1. Overføring av ansettelsesforhold, lønns- og arbeidsvilkår

Det viktigste å huske på, er at de ansatte som berøres av en virksomhetsoverdragelse har rett til å få videreført sine individuelle lønns- og arbeidsvilkår hos ny arbeidsgiver. Det kreves ingen aktivitet fra partene for at  arbeidsforholdet blir videreført; de rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet blir således overført til ny arbeidsgiver idet det foreligger en virksomhetsoverdragelse.

Overføringen av arbeidsforholdene finner sted samtidig som virksomhetsoverdragelsen. Det er i tillegg uttrykkelig presisert i arbeidsmiljøloven at virksomhetsoverdragelse ikke i seg selv er saklig grunn for oppsigelse fra tidligere eller ny arbeidsgiver. Dette er imidlertid ikke til hinder for at ny arbeidsgiver kan foreta en nedbemanning etter virksomhetsoverdragelsen.

De alminnelige reglene om oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold kommer i slike tilfeller til anvendelse.

2. Overføring av tariffavtaler
Ny arbeidsgiver blir i utgangspunktet bundet av de tariffavtaler som de aktuelle arbeidstakerne var tilknyttet på overføringstidspunktet. Dersom ny arbeidsgiver ikke ønsker en slik videreføring av tariffavtalene, er det imidlertid mulig å reservere seg mot dette ved å sende skriftlig erklæring til de aktuelle fagforeninger senest innen tre uker etter overdragelsestidspunktet. Overdragelsestidspunktet er det tidspunkt virksomheten overføres, og altså ikke det tidspunkt eventuell avtale om dette inngås.

Selv om ny arbeidsgiver reserverer seg mot å fortsette å være bundet av tariffavtalen, vil tariffavtalens individuelle arbeidsvilkår fortsette å gjelde ut tariffperioden eller til det inngås ny tariffavtale som er bindende overfor den nye arbeidsgiveren og de overførte arbeidstakerne. Individuelle vilkår er de vilkår som knytter seg til den enkelte arbeidstakers rettigheter og plikter, som bestemmelser om lønn,  ansiennitet, permisjon etc. De kollektive bestemmelsene i tariffavtalene vil ny arbeidsgiver, som har reservert seg mot tariffbundethet, ikke være bundet av.

3. Overføring av pensjonsrettigheter
Overføring av pensjonsordning ved virksomhetsoverdragelse er særskilt regulert. Ny arbeidsgiver kan i utgangspunktet overføre de berørte arbeidstakerne til en allerede etablert pensjonsordning hos ny arbeidsgiver. Dette gjelder selv om denne skulle være dårligere for arbeidstakerne. Dersom arbeidstakerne har individuelt avtalte pensjonsrettigheter, eksempelvis ved at dette står presisert i den enkelte ansattes arbeidsavtale, kan imidlertid ikke ny arbeidsgiver ensidig fjerne disse rettighetene.

4. Drøftings- og informasjonsplikt overfor tillitsvalgte og ansatte

Arbeidsmiljølovens kapittel om virksomhetsoverdragelse inneholder i tillegg bestemmelser om plikt til å informere og drøfte med de tillitsvalgte, samt informasjonsplikt overfor de berørte ansatte. Både overdragende og overtakende arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere om, og drøfte følgende forhold:

  • grunnen til overdragelsen
  • fastsatt eller foreslått dato for overdragelsen
  • de rettslige, økonomiske og sosiale følger av overdragelsen for arbeidstakerne
  • endringer i tariffavtaleforhold
  • planlagte tiltak overfor arbeidstakerne
  • reservasjons- og fortrinnsrett, og fristen for å utøve slike rettigheter

Er du usikker – søk råd!
Det oppstår også kompliserte problemstillinger omkring hvilke av arbeidstakernes rettigheter som må videreføres hos ny arbeidsgiver. Vi oppfordrer derfor til å innhente juridisk bistand ved gjennomføring av  virksomhetsoverdragelser.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen her.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt