Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Regelverk, sykdom på utenlandsferie

Syk under ferie i utlandet – hvilke regler gjelder?

Jushjørnet nr. 4 / 2019 av Trine Lise Elmholt, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Hvilke regler gjelder dersom arbeidstaker blir syk under den fastsatte ferien? Må den ansatte avvikle ferien eller kan arbeidstakeren velge å heller benytte seg av rettighetene til sykepenger?

sykdom, ferie, utlandsferie, sykepenger, ferieloven, sykemelding

Ferieloven har bestemmelser om utsettelse av ferie når arbeidstakeren enten blir helt arbeidsufør før ferien tar til, eller er helt arbeidsufør under ferien. I denne artikkelen vil vi kun behandle tilfellet der en arbeidstaker har vært syk under ferien sin. Vi vil også redegjøre for noen av reglene som gjelder dersom
denne ferien har vært avviklet i utlandet.

Deler av denne artikkelen er hentet fra en artikkel publisert på NHO Mat og Drikke sine hjemmesider og på NHO sin nettside www.arbinn.nho.no.

ARBEIDSTAKER HAR VÆRT HELT ARBEIDSUFØR UNDER FERIEN SIN
Blir en arbeidstaker helt arbeidsufør (100 %) mens vedkommende avvikler sin lovbestemte ferie, kan arbeidstakeren velge mellom:

  1. Å fortsette å avvikle ferien til tross for sykdommen. Da utbetales ikke sykepenger, verken fra arbeidsgiver eller fra NAV. Arbeidstakeren får da som utgangspunkt utbetalt feriepenger i stedet. Eller
  2. Å kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret, jf. ferieloven § 9 (1) annet ledd. Forutsetningene for å kunne kreve utsatt ferie er imidlertid at:
  • Arbeidstakeren har vært 100 prosent arbeidsufør under ferien
  • Arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring
  • Arbeidstakeren fremsetter, uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt, krav om utsettelse av et tilsvarende antall virkedager ferie

NÆRMERE OM KRAVET TIL 100 PROSENT ARBEIDSUFØRHET
Det er det antallet virkedager ferie som arbeidstaker har vært 100 prosent sykmeldt under ferien som kan kreves utsatt. Har arbeidstakeren vært frisk eller gradert syk under ferien, kan ikke disse dagene kreves utsatt.

NÆRMERE OM AT KRAVET OM UTSETTELSE MÅ FREMSETTES UTEN UGRUNNET OPPHOLD
Loven setter ingen absolutt frist for når arbeidstaker må fremsette kravet om ny ferie. Lovens uttrykk er at kravet må fremsettes «uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt». Arbeidstakeren bør således kunne vente noen dager før kravet fremsettes etter at arbeidet er gjenopptatt. Venter arbeidstakeren lenger enn en 14-dagers periode, bør det imidlertid kreves gode grunner for dette.

NÆRMERE OM KRAVET TIL LEGEERKLÆRING
Når det gjelder vilkåret om at sykefraværet må dokumenteres med en legeerklæring, er det viktig for arbeidsgiver å kjenne til at man som utgangspunkt ikke er forpliktet til å akseptere en tilbakedatert sykemelding, jf. folketrygdloven § 8-7 annet ledd. Videre er det relevant å kjenne til at NAV ikke godkjenner alle legeerklæringer som kommer fra utlandet når de vurderer arbeidstakers rett til sykepenger.

Det vil kunne være flere grunner til at en legeerklæring ikke godkjennes av NAV. En årsak kan være hvilket land arbeidstakeren oppholder seg i når vedkommende blir syk. Det gjøres nemlig et skille mellom EU/EØS-land og 3. mannsland/land utenfor EU/EØS. Dette vil vi behandle nærmere i det følgende.

SYKDOM SOM INNTREFFER UNDER FERIE I ET EU/EØS-LAND OG I ET 3. MANNSLAND
Hvorvidt en arbeidstaker har krav på sykepenger når vedkommende blir sykmeldt på ferie i utlandet og krever feriedagene utsatt og omgjort til sykedager, beror på om vilkårene for sykepenger er oppfylt. Det kan tenkes at vilkårene for å kreve ferien utsatt er oppfylt, men at arbeidstaker ikke oppfyller vilkårene for rett til sykepenger. Om arbeidstaker har rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer når vedkommende allerede er på ferie i utlandet, avhenger av hvilket land arbeidstakeren oppholder seg i når vedkommende blir syk.

Dersom arbeidstakeren er på ferie i et EU/EØS-land når sykdommen inntreffer vil arbeidstakeren ha krav på sykepenger, både fra arbeidsgiver og senere fra NAV forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt (eksempelvis at arbeidstaker må dokumentere sykefraværet). Dersom arbeidstakeren er i et 3. mannsland, har som hovedregel arbeidstakeren ikke krav på sykepenger. Av denne grunn skal heller ikke du som arbeidsgiver utbetale sykepenger til arbeidstakeren i slike tilfeller.

Det finnes noen særskilte unntak og NAV vil gjøre en konkret vurdering av om oppholdet /legeerklæringen likevel skal godkjennes. Dersom du som arbeidsgiver har en arbeidstaker som har blitt syk under et ferieopphold i et 3. mannsland, anbefaler vi at du ikke utbetaler sykepenger før NAV eventuelt har
godkjent utenlandsoppholdet.

HAR ARBEIDSTAKER KRAV PÅ SYKEPENGER ISTEDENFOR FERIEPENGER?
Når ferie utsettes i samsvar med ferieloven § 9 (1) annet ledd, er utgangspunktet at det skal utbetales sykepenger for sykdomsperioden etter folketrygdlovens regler. I de aller fleste tilfellene har arbeidstakeren allerede fått utbetalt feriepenger for de feriedagene som kreves utsatt som følge av arbeidsuførheten.

Arbeidsgiveren må da beregne forskjellen på utbetalte feriepenger for disse dagene og hva arbeidstakeren har krav på av sykepenger for disse dagene. Utfallet av beregningen kan resultere i lønnsjusteringer alt etter hva som er forskjellen mellom allerede utbetalte feriepenger og størrelsen på eventuelle sykepenger. Her anbefales det å inngå en skriftlig avtale med arbeidstakeren som synliggjør hva som er blitt utbetalt, eventuelt lønnstrekk og hva som skal utbetales når de utsatte virkedagene med ferie tas på et senere tidspunkt.

skillelinje orange

JUS-SPALTEN
NHO Mat og Drikkes advokater har omfattende bransjeerfaring og er eksperter på området arbeidsrett, tariff og HMS/IA. Medlemmene får hjelp med alle personalspørsmål. Artiklene er skrevet den dagen de publiseres, og innholdet må leses ut fra de lovregler som er gjeldende på publiseringsdagen.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt