Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Permitterte ansatte og feriepenger

Permitterte ansatte og feriepenger

Jushjørnet nr. 2 / 2015 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Landbruk.

Permittering er arbeidsgivers adgang til midlertidig å opphøre lønns- og arbeidsplikten når det foreligger en saklig grunn. Arbeidstaker blir ved permittering midlertidig helt eller delvis løst fra sin arbeidsplikt.

Permitteringen fritar arbeidsgiver, etter arbeidsgiverperioden, for den lønnsplikt arbeidsgiver har overfor arbeidstaker i henhold til arbeidskontrakt. En permittert arbeidstakere kan ha rett til dagpenger dersom vilkårene i folketrygdloven kap. 4 er oppfylt. I tillegg til de alminnelige vilkårene for rett til dagpenger, må vilkår i folketrygdloven § 4-7 også være oppfylt. Her fremgår det at dagpenger kan ytes til medlem som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke.

NAV-skjerpelse
I 2011 skjerpet NAV sin praksis for tildeling av dagpenger. Det førte til et sprik mellom NAVs vilkår for dagpenger og Hovedavtalens (HA) vilkårene for permittering. I mars 2014 slo Høyesterett fast at den nye praksisen fra NAV bygget på en uriktig forståelse av loven. Høyesterett kom i dommen frem til at Trygderetten og NAV hadde uberettiget innført et krav om at permitteringssituasjonen skulle være uforutsigbar, ekstraordinær og uventet slik at permittering grunnet alminnelig markedsrisiko ikke skulle kvalifisere til dagpenger.

Forskriftsendringer
Høyesterettsavgjørelsen førte til endringer både i forskrift og rundskriv. I forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 6-1 sies det nå at «det som hovedregel [skal] legges til grunn at «det som hovedregel [skal] legges til grunn at vilkårene etter folketrygdloven § 4-7 er oppfylt dersom det dokumenteres enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om at grunnlaget for permittering foreligger og det på denne måten godtgjøres at virksomheten har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permittering og at årsaken ligger utenfor det som arbeidsgiver kan påvirke. Unntaksvis kan det være tvil om vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er oppfylt, selv om slik enighet er dokumentert. I slike tilfeller kan det innhentes ytterligere opplysninger om grunnlaget for permitteringen for å vurdere om vilkårene i § 4-7 er oppfylt. Når det ikke foreligger slik enighet som nevnt i annet ledd, vurderes vilkårene om midlertidighet og om mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke, jf. § 4-7.»

Nødvendig å dokumentere
I sine rundskriv beskriver NAV hva som kreves for at permitterte skal ha rett til dagpenger. Det er bl.a. nødvendig å dokumentere at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om:

  • at det er saklig grunn for permitteringen
  • at permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke
  • at arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringen 

Det kan allikevel forekomme situasjoner hvor NAV mener det kan være tvil om vilkårene i folketrygdloven (ftrl.) § 4-7 er oppfylt selv om partene har dokumentert enighet. I disse tilfellene avgjør NAV, etter en nærmere konkret vurdering, om de særlige vilkårene i ftrl. § 4-7 er oppfylt.

NAV nevner i sine rundskriv følgende unntakstilfeller:

  • ved permitteringer fra virksomheter som utelukkende tilbyr sesongarbeid, dvs. kun tilbyr arbeid deler av året (skiskoler, sommercampingplasser). Jo mer forutsigbar sesongvariasjonen er, jo større krav kan settes til hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering
  • når det permitteres i tilknytning til alminnelige ferie- og helligdagertilfeller
  • tilfeller der arbeidstaker er å bebreide, for eksempel tap av førerkort, bevilling eller brudd på offentlig regelverk
  • tilfeller der eneste ansatt i eget AS permitterer seg selv helt eller med høy permitteringsgrad

Kjøttbransjen vil i hver utgave bringe en artikkel knyttet til juridiske forhold i kjøttbransjen. Det er advokat Camilla Schrader Rolander som skriver og hun tar opp aktuelle juridiske forhold knyttet til denne bransjen.

Les mer om permitteringsbevis protokoll eller annen tilsvarende dokumentasjon i bladet Kjøttbransjen nr. 2, 2015.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt