Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Om arbeidsavtalen og dens innhold

Om arbeidsavtalen og dens innhold

Jushjørnet nr. 1 / 2014 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
- Det finnes ulike former for ansettelse. Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast, men loven åpner opp for midlertidig ansettelse i visse tilfeller, jfr. aml. § 14–9.

Arbeidsavtaler er obligatorisk
Ansettelsen kan lyde på fulltidsstilling eller deltidsstilling. Uansett stillingstype og omfang krever loven at det skal utarbeides arbeidsavtaler, se. aml. § 14–5. I arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Gjøres det endringer i arbeidsforholdet, må endringene fremgå av arbeidskontrakten tidligst mulig og senest en måned etter at endringen trådte i kraft.

Full avtalefrihet
Arbeidsmiljøloven angir minimumskravene til innholdet i en arbeidsavtale, se. aml. § 14–6, (1). Innholdskravene er minstekrav. Partene står fritt til å ta inn flere og mer detaljerte bestemmelser. Det er full avtalefrihet innenfor de grenser som følger av ufravikelig lovgivning og avtalelovens bestemmelser om avtalers innhold. Avtaler partene noe som er i strid med ufravikelig lov, så vil denne bestemmelsen i arbeidsavtalen være ugyldig. Det vil føre for langt i denne artikkelen å gå igjennom samtlige punkter som loven sier skal inn i en arbeidsavtale, og de avtalepunkter som i tillegg bør inn i en arbeidsavtale.

Nedenfor følger noen tips både hva gjelder enkelte av punktene § 14–6 (1) samt andre punkter som bør inn i en arbeidsavtale. Behandlingen er ikke uttømmende. NHO Mat og Landbruk har utarbeidet en rekke standard arbeidsavtaler som tilbys medlemmene.

«Fleksibilitetskl ausul»
Beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori, se aml. § 14–6 punkt c). Det er arbeidstakers faktiske status ved tiltredelsen som skal opplyses. Hvilke endringer arbeidsgiver kan gjøre i stillingen innenfor arbeidsgivers styringsrett, vil kunne bero på tittelen og de arbeidsoppgaver som tilfaller stillingen. NHO Mat og Landbruk anbefaler at det tas inn en formulering som tydeliggjør at arbeidstaker ikke har noe rettskrav på bestemte oppgaver, men at arbeidsoppgavene vil kunne endres med selskapets behov. En slik «fleksibilitetsklausul » vil utvide styringsretten noe, men det vil fortsatt være grenser for hvor store endringer arbeidsgiver kan foreta uten å gå veien om oppsigelse.

Les hele artikkelen som også tar for seg prøvetid, tariffavtale og pensjonsordning i bladet Kjøttbransjen nr. 1. 2014.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt