Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Obligatorisk HMS-arbeid og internkontroll

Systematisk HMS-arbeid og internkontroll er obligatorisk

Jushjørnet nr. 8 / 2016 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- HMS-arbeid er lovpålagt i alle virksomheter og er således noe man «må» gjøre.

Systematisk HMS-arbeid er et lovkrav rettet mot alle bedrifter, uansett størrelse og bransje, og utgjør kjernen i arbeidsmiljøaktiviteten i bedriften. Bedriften skal ha et internkontroll-system.

God HMS innebærer å være i forkant, identifisere risiko og sette inn tiltak, internt i bedriften.

INTERNKONTROLL OG DOKUMENTASJON
Loven stiller krav både til hvordan HMS-arbeidet gjennomføres og hva det skal omfatte, arbeidsmiljøloven § 3-1. Systematisk HMS-arbeid skal sikre at hensyn til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt på arbeidsplassen, Internkontrollforskriften. Internkontrollforskriften inneholder åtte konkrete krav til hva et internkontrollsystem skal inneholde. Følgende fem av disse forhold skal alltid dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved tilsyn av myndighetene:

 • Hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.
 • Hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
 • Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater, skjema for risikovurdering og lignende).
 • Hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (Handlingsplan).
 • Rutine for å håndtere feil og mangler (Avvikshåndtering).
 • Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

Se NHOs mal for HMS håndbok/internkontrollsystem

VERNERUNDER
Vernerunder er den metoden de aller fleste benytter fordi man på den måten vil oppfylle arbeidsmiljølovens krav om å iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av lovpålagte krav. Samtidig som bedriften på denne måten også vil ha en systematisk overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet. Vernerundene vil blant annet kunne avdekke om det er feil eller mangler som har betydning for arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet.

En vernerunde vil også kunne bidra til å følge opp tidligere igangsatte tiltak og sjekke om de har fungert etter hensikten. Alle bør derfor gjennomføre vernerunder jevnlig.

RISIKOSTYRING OG AVVIKSHÅNDTERING
Risikovurdering er et viktig grunnlag i det systematiske HMS-arbeidet. Ofte tenker man på risiko som mulig skade som man kan bli utsatt for i framtiden, men som man ikke vet om vil inntreffe eller ikke. For å kunne sette inn målrettede og forebyggende tiltak må arbeidsgiver være kjent med bedriftens risikoområder. Sammen med avvikshåndtering utgjør risikovurdering og risikostyring kjernen i det systematiske HMS-arbeidet.

En risikovurdering skal inneholde følgende momenter:

 • Hva kan skje
 • Hvor sannsynlig er det
 • Hvilke følger kan hendelsen gi
 • Vurdering av risiko
 • Hvordan redusere risiko

Se NHOs mal for risikovurdering og avvik

Advokatene i NHO Mat og drikke bistår medlemsbedriftene innen spørsmål relatert til sykefravær og oppfølging. Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt