Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / OTP og midlertidig ansatte

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) og midlertidig ansatte

Jushjørnet nr. 6 / 2016 av Line Solhaug, advokat, NHO Mat og Drikke.
- OTP er en obligatorisk alderspensjonsordning de fleste bedrifter må etablere i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven). Loven trådte i kraft 1. januar 2006. Bedrifter som omfattes av OTP-loven har en frist på seks måneder til å opprette tjenestepensjonsordning i samsvar med loven.

Fristen regnes fra det tidspunkt bedriften kommer inn under lovens virkeområde, for eksempel fordi personer ansettes.

HVILKE BEDRIFTER MÅ OPPRETTE OTP
Alle bedrifter må opprette tjenestepensjon for sine ansatte når følgende vilkår er oppfylt:

  1.  det er minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling.
  2. det er minst en arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstid og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  3. det er personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjøre 20 prosenteller mer av full stilling, og som tilsammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Enkeltpersonforetak med kun innehaver er ikke pålagt å tegne pensjonsordning. Eieren kan på frivillig basis tegne innskuddspensjon etter nærmere regler.

HVA INNEBÆRER DET Å ETABLERE OTP
Obligatorisk tjenestepensjon kan utformes enten etter foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven. I innskuddsbaserte pensjonsordninger er det fastsatt minstekrav og øvre grenser til innskudd. Minstekravet til innskudd er to prosent av arbeidstakers lønn over 1 G (kr 90 068,– pr. 1.5.2015) begrenset oppad til 12 G (kr 1 080 816,– pr. 1.5.2015). I tillegg skal bedriften tegne et innskuddsfritak. Innskuddsfritaket er en forsikring som sikrer den ansatte alderspensjonssparing ved uførhet.

I ytelsesbaserte foretakspensjonsordninger fastsettes ikke innskuddet, men størrelsen på pensjonsytelsen som skal utbetales. Det er vedtatt krav til ytelsesbaserte pensjonsordninger om at nivået på alderspensjon minst skal være det en innskuddsordning basert på minstekravene antas å gi. Regelen om innskuddsfritak ved uførhet skal gjelde tilsvarende for premiefritak ved uførhet. Alle omkostninger (administrasjon og forvaltning) knyttet til tjenestepensjonen skal betales av arbeidsgiver.

OMFATTES MIDLERTIDIG ANSATTE AV ORDNINGEN?
Kravene til opptak er i utgangspunktet at arbeidstaker

  • har fylt 20 år og
  • har en stilling som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling

Det er i tillegg et krav at den ansatte er pliktig medlem av folketrygden. Loven skiller ikke på midlertidige eller faste ansatte. Det er kun krav til minimums arbeidstid i antall timer.
Arbeidstaker som kan holdes utenfor foretaket etter reglene skal ikke opptas i ordningen. Arbeidstakere som oppfyller vilkårene for opptak skal opptas fra første arbeidsdag.

Vi skal nå se på noen type tilfeller av midlertidig ansatte: Med sesongarbeid forstås arbeid som utføres periodisk i visse årstider ut fra naturgitte svingninger og forutsetninger. Sesongarbeidere skal tas opp i ordningen dersom det arbeid som er utført for bedriften i hvert av de tre foregående år før etablering av pensjonsordningen minst utgjør 20 prosent av fulltidsstilling.

HVA MED VIKARER?
En vikar er en person som erstatter en annen person i en avtalt tidsperiode. For eksempel erstatning for en som har ferie, er sykmeldt, eller har permisjon. Kredittilsynet har uttalt at midlertidige ansatte på korte vikariater kan likestilles med sesongarbeidere mht. opptak i pensjonsordningen. Tilsynet har videre uttalt at vikarbyråer som har studenter ol. som i perioder jobber 100 prosent, men som i løpet av et kalenderår utfører arbeid som tilsvarer mindre enn 20 prosent stilling kan unntas fra pensjonsordningen.

Andre ansatte som arbeider for en kortere periode, og som ikke kommer inn under definisjonen for vikar, skal behandles som øvrige faste ansatte. Disse skal meldes inn i ordningen, men vil ikke få med seg opptjent pensjonskapital hvis ansettelsesforholdet varer i mindre enn 12 måneder.

Advokatene i NHO Mat og drikke bistår medlemsbedriftene innen spørsmål relatert til sykefravær og oppfølging. Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt