Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Nytt om permittering

Nytt om permittering

Jushjørnet nr. 2 / 2014 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
- Å være arbeidsgiver krever at du holder deg oppdatert og følger med på endringer i det regelverket som gjelder på arbeidsrettens område. Mye er nytt også i 2014.

Er du medlem i NHO Mat og Landbruk, forenkler vi din hverdag som arbeidsgiver. Hos oss kan du søke råd i enkeltsaker, få invitasjon til kurs og bli fortløpende oppdatert på lover og regler. Her behandles kort nytt om permittering. 

Arbeidsgiverperioden
Etter lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering § 3 (1) første ledd bokstavene a og b, plikter arbeidsgiverne å utbetale lønn til de permitterte i den første delen av permitteringen. Denne arbeidsgiverperioden har siden 1. januar 2012 vært 10 dager dersom arbeidstiden er redusert med minst 40 prosent, og 15 dager dersom arbeidstidsreduksjonen er mindre. Etter arbeidsgiverperioden kan de permitterte i medhold av folketrygdloven § 4–7 ha rett til dagpenger dersom de øvrige vilkårene for dagpenger er oppfylt.

Fra og med 1.1.2014 blir arbeidsgiverperioden på 20 arbeidsdager for alle nye permitteringer, både hele og delvise permitteringer. Reglen får virkning på permitteringer der første permitteringsdag starter/begynner å løpe fra og med 1.1.2014 eller senere.

Fra og med 1.1.14, skal § 3 (1) første ledd tredje punktum lyde: «Arbeidsgiverperiodens lengde er 20 arbeidsdager.»

Jus-spalten
Kjøttbransjen vil i hver utgave bringe en artikkel knyttet til juridiske forhold i kjøttbransjen. Det er advokat Camilla Schrader Rolander som skriver og hun tar opp aktuelle juridiske forhold knyttet til denne bransjen.

Les hele saken i bladet Kjøttbransjen nr 2. 2014. 

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt