Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Nye regler for midlertidige ansettelser

Nye regler for midlertidige ansettelser

Jushjørnet nr. 5 / 2015 av Amelie Gulbrandsen Mustorp, NHO Mat og Landbruk.
Enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven endres 1. juli 2015. En viktig endring er at det åpnes opp for midlertidige ansettelser på generelt grunnlag for en periode på inntil tolv måneder.

Adgangen til å ansette midlertidig på generelt grunnlag, fører også til endringer når det gjelder hva som minst skal inn i arbeidsavtalen og adgangen til å inngå individuell avtale om gjennomsnittsberegning med de som ansettes midlertidig på generelt grunnlag. I tillegg gjøres det bl.a. også endringer for når en midlertidig ansatt automatisk blir fast ansatt («fire års regelen») og innholdet i arbeidsgivers drøftingsplikt.

På generelt grunnlag
Det åpnes opp for midlertidige ansettelser på generelt grunnlag for en periode på inntil tolv måneder. Det vil si at de oppgavene som skal løses av den som ansettes midlertidig på generelt grunnlag både kan være tidsavgrensede og varige. For å  forhindre misbruk av denne regelen er det tatt inn ulike begrensninger i lovvedtaket. Begrensningene ligger bl.a. i reglene om kvote og karantene.

Kvote
Det vil gjelde en kvote for hvor mange ansatte som maksimalt kan være midlertidig ansatt uten vilkår, altså på generelt grunnlag. Kvoten er satt til maksimalt 15 prosent innen virksomheten, men likevel slik at det alltid er tillatt at minst én arbeidstaker er midlertidig ansatt på generelt grunnlag. Kvoten avrundes oppover. Ved beregning av kvoten skal det tas utgangspunkt i antall arbeidstakere som er ansatt i virksomheten, det vil si både hel- og deltidsstillinger, samt faste og midlertidige stillinger. Kvoten beregnes på tidspunktet for ansettelsen av den enkelte arbeidstaker.

Arbeidstilsynet gis myndighet til å føre tilsyn med at kvoten overholdes og skal kunne gi nødvendige pålegg for gjennomføringen. Ved brudd på kvotereglene skal retten kunne avsi dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at arbeidsforholdet fortsetter når særlige grunner tilsier det.

Karantene
Bedriften underlegges en karantene på tolv måneder dersom en som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag ikke får videre ansettelse i bedriften etter avtaleperiodens utløp. I karanteneperioden kan arbeidsgiver ikke foreta nye midlertidige ansettelser på generelt grunnlag for å utføre arbeidsoppgaver av samme art. Arbeidsgiver vil imidlertid kunne ansette både samme og/eller en annen arbeidstaker på andre rettsgrunnlag for midlertidig ansettelse (f.eks. vikariat).

Idividuelle avtaler
Lovgiver åpner for å avgrense karantenen til enheter med minst 50 ansatte innenfor én virksomhet. Det vil si at enheter av minst denne størrelsen kan vurderes isolert og resten av virksomheten vurderes for seg. Med begrepet enheter menes i denne sammenheng reelle, organisatorisk avgrensede enheter. Det vil ikke være adgang til å inngå individuelle avtaler om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden til de som er midlertidig ansatt på generelt grunnlag.

Fast ansettelse
«Fireårs-regelen» blir omgjort til en «treårsregel» for de arbeidstakerne som er midlertidig ansatt i vikariater og midlertidig ansatt på generelt grunnlag. Det innebærer at en midlertidig ansatt automatisk blir fast ansatt etter mer enn tre år sammenhengende midlertidig ansettelse i vikariat eller i vikariat og på generelt grunnlag i kombinasjon. Fireårs-regelen gjelder fortsatt for de som er midlertidig ansatt grunnet arbeidets midlertidige karakter (f.eks. prosjektarbeid).

Årlig drøftingsplikt
Ellers vil loven komme til å stille krav om at det skal fremgå av arbeidsavtalen hvilket rettsgrunnlag arbeidstaker ansettes på dersom arbeidsforholdet er midlertidig. Arbeidsgivers årlige drøftingsplikt med de tillitsvalgte om bruken av midlertidige ansettelser skal etter 1. juli 2015 omhandle grunnlaget for og omfanget av midlertidige ansettelser, samt konsekvenser for arbeidsmiljøet.

Kjøttbransjen vil i hver utgave bringe en artikkel knyttet til juridiske forhold i kjøttbransjen. Det er NHO Mat og Landbruk som skriver og de tar opp aktuelle juridiske forhold knyttet til denne bransjen.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt