Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / NHO med ny digital tjeneste

NHO med ny digital tjeneste for arbeidsgivere – Arbinn.no

Jushjørnet nr. 9/2016 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- For lettere tilgang til informasjon om arbeidsrett og HMS-spørsmål, har NHO-felleskapet laget en ny nettjeneste – arbinn.no. På arbinn.no har advokatene og ekspertene i NHO-felleskapet laget gode veiledere, sjekklister og spørsmål og svar på de vanligste arbeidsrettslige temaene.

Deler av tjenesten er åpen, mens andre deler krever medlemskapspålogging. Som medlem kan du i tillegg få tilgang til en rekke kvalitetssikrede standarddokumenter, og det utvikles hele tiden nye på arbinn.no. Du finner også oppdatert informasjon om oppsigelser, ansettelser, ferier, permisjoner, risikostyring, sykefravær, lønn og tariff, og mye mer. Videre kan vi nå også nås på vår nyetablerte chat-løsning.

arbinn.no får du f.eks. 10 tips om «Hva du må huske på når du ansetter»:

 1. Vit hva du vil ha: Definer jobben godt og vær ærlig i jobbannonsen
 2. Sjekk alltid referanser
 3. Vær forsiktig når du googler arbeidssøkeren
 4. Jobbintervjuet: Det er lov å spørre om helse og fravær
 5. Ansettelseskontrakt: Følg NHOs standardkontrakt
 6. Stillingsbeskrivelse: Ikke for snever
 7. Avtal at prøvetiden kan forlenges
 8. Vær forsiktig med midlertidige ansettelser
 9. Unntak og spesielle regler: utlendinger, nøkkelpersonell, bindingstid, ledere og ungdom
 10. Ferie og pensjon

Vit hva du vil ha: Definer jobben godt og vær ærlig i jobbannonsen
Mange arbeidsgivere ansetter nye personer når virksomheten vokser og man føler at man «rett og slett bare må ha mer folk». Likevel bør du som arbeidsgiver først tenke over hva slags erfaring og kompetanse bedriften din trenger nå og vil trenge i fremtiden. Det gjelder særlig når man søker høyt kvalifisert eller faglært arbeidskraft. Skriv en fornuftig, moderat annonse som klart sier hva du som arbeidsgiver trenger. Da unngår du søkere som er uaktuelle. Teksten i stillingsannonsen er likevel ikke bindende for hva jobben skal innebære.

Sjekk alltid referanser
Det er alltid en viss risiko ved å ansette. Derfor er det viktig å sjekke søkernes referanser grundig. I perioder med mange ansettelser er det mange virksomheter som ikke tar seg nok tid til å sjekke referanser. Mange søkere som er i en annen stilling kan ikke oppgi sin nåværende sjef som referanse. I slike tilfeller regnes ofte nest siste arbeidsgiver som den beste referanse å sjekke. Krev dokumentasjon på utdanning, praksis og tidligere arbeidserfaring. De aller fleste er ærlige på dette punktet, men det finnes flere tilfeller der juks og overdrivelser er avslørt på et langt senere tidspunkt. Sjekk CVen for eventuelle «hull» i kandidatens tidslinje som det må redegjøres for.

Vær forsiktig når du googler arbeidssøkeren
Du kan ikke som arbeidsgiver på forhånd fritt innhente alle opplysninger du ønsker om en søker. Du kan ikke aktivt innhente opplysninger om en persons seksuelle legning, politiske overbevisning, fagforeningsmedlemskap eller fagforeningsaktivitet. Det må være lov å søke på nettet på søkerens navn, men det kan være du får opplysninger du ikke har lov til å legge vekt på.

Jobbintervjuet: Det er lov å spørre om helse og fravær
Det står i utgangspunktet enhver privat arbeidsgiver fritt å ansette hvem hun/han vil. Men det finnes noen grenser for hva du kan og ikke kan spørre om i jobbintervjuer.

Det er forbud mot å diskriminere søkere på grunnlag av alder, kjønn, etnisk opphav, hudfarge, funksjonshemming, religiøs overbevisning og politisk overbevisning. Brudd på dette kan føre til erstatningsplikt. Dersom arbeidssøker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at diskriminering har funnet sted, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at diskriminering ikke har skjedd.

Som arbeidsgiver har du lov til å spørre om sykefravær i søkerens tidligere jobb og om søkerens helse og fysikk, dersom det er relevant for arbeidets utførelse. Hvis vedkommende skal utføre tungt arbeid, eller jobben innebærer mye reising eller mye nattarbeid, kan det for eksempel være lov å stille spørsmål om helse. Du har også lov til å spørre om sivilstand og nærmeste pårørende.

Du kan ikke spørre om en kvinnelig søker er eller planlegger å bli gravid. Dette gjelder selv om kvinnen søker på et barselvikariat. Du kan ikke spørre en søker om hans eller hennes seksuelle legning, politiske overbevisning, etniske opphav, fagforeningsmedlemskap eller fagforeningsaktiviteter. Detaljer kan du finne i Arbeidsmiljøloven (§13-1), Likestillingsloven og Diskrimineringsloven. Det er imidlertid unntak for disse reglene hvis slike forhold er relevante for stillingen, for eksempel hvis man ansettes i en kirke, en etnisk forening, i en politisk rådgiverstilling eller på et krisesenter for kvinner.

Ansettelseskontrakt: Følg NHOs standardkontrakt
Alle som ansettes skal ha en skriftlig kontrakt. En korrekt ansettelseskontrakt er svært viktig for å unngå konflikter om hva jobben består i og hvilke vilkår som gjelder. Norsk lov inneholder klare krav til hva ansettelseskontrakter må inneholde. Kravene er nevnt i Arbeidsmiljøloven. Spesielle betingelser som arbeidstid, lønn og prøvetid skal være avtalt i kontrakten. NHO har laget maler for standardkontrakter som kan brukes. Ved å bruke NHOs mal vil ingen av Arbeidsmiljølovens krav være glemt.

Stillingsbeskrivelse: Ikke for snever
Arbeidsavtalen setter rammer for arbeidstakerens plikter og rettigheter. Ikke lag stillingsbeskrivelsen i kontrakten for snever. Skriv for eksempel ikke at «arbeidstiden er 08–16», fordi dette kan endre seg i takt med bedriftens behov. Skriv heller «Arbeidstiden er for tiden 08–16». Dette gjelder også stillingens fagområder og hvilke oppgaver den ansatte skal tillegges.

Avtal at prøvetiden kan forlenges
Det er viktig å ha en skriftlig bestemmelse om prøvetid. Som hovedregel er det maksimalt seks måneders prøvetid, men dersom den ansatte er fraværende fra jobb i store deler av de seks månedene, kan prøvetiden forlenges. Da må det være avtalt skriftlig i kontrakten at prøvetiden kan forlenges, og forlengelsen må varsles skriftlig. I  prøvetiden er det 14 dagers oppsigelsesfrist hvis ikke annet er avtalt. Husk at oppsigelse varsles skriftlig, og bruk NHOs oppsigelsesmal.

Vær forsiktig med midlertidige ansettelser
Fast ansettelse er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Arbeidsgivere kan ikke fritt ansette personer i midlertidige stillinger. Arbeidsmiljøloven setter grenser for når man kan ansette midlertidig. Det er kun tillatt hvis arbeidet er av midlertidig art. Vikarer er lov å ansette for en avgrenset periode hvis de erstatter en fast ansatt som er  fraværende. Ansetter du folk på en midlertidig kontrakt til å utføre et arbeid som ikke er midlertidig, kan den ansatte ha krav på fast stilling.

Unntak og spesielle regler: Utlendinger, nøkkelpersonell, bindingstid, ledere og ungdom
Noen typer ansettelsesforhold har andre regler enn de vanlige. Her er noen eksempler:

 • Ansetter du utenlandsk arbeidskraft utenfor EØS, må de har arbeidstillatelse i Norge.
 • Ansetter du en person i en nøkkelstilling som sitter på opplysninger av verdi for bedriftens konkurrenter eller det offentlige, kan du inngå en avtale om bindingstid med konkurranseforbud i samme bransje eller karantene-periode for ny jobb hvis personen slutter. Det er imidlertid uansett forbudt for en tidligere ansatt å misbruke bedriftshemmeligheter fra forrige arbeidsgiver hos en konkurrent.
 • Private arbeidsgivere som betaler for en lengre opplæring av en ansatt, kan kreve at den ansatte binder seg for en viss periode.
 • Ansatte mellom 15 og 18 år har egne regler.
 • Ansettelse av folk under 15 år er i utgangspunktet ikke tillatt, unntatt i spesielle situasjoner.
 • Folk som ansettes som øverste leder kan ha andre regler for oppsigelse enn andre ansatte.

Ferie og pensjon
Regler om ferie er regulert av Arbeidsmiljøloven. Husk å spørre om arbeidssøkeren har ferie til gode fra forrige arbeidsgiver når du ansetter. Som arbeidsgiver er du forpliktet til å sørge for at vedkommende får tatt ferie. Avtal hvordan ferie fra forrige arbeidsgiver skal avvikles. Alle bedrifter er pliktige til å ha et pensjonssystem. Alle ansatte omfattes av det til enhver tid gjeldende pensjonssystemet.

JUS-SPALTEN
Advokatene i NHO Mat og Drikke bistår medlemsbedriftene innen spørsmål relatert til sykefravær og oppfølging. Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt