Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Markedsføring på internett og i sosiale medier

Markedsføring på internett og i sosiale medier

Jushjørnet nr. 5, 2012 av Marie Vaale-Hallberg, senioradvokat i advokatfirmaet Haavind AS
- Det finnes et vell av muligheter til å markedsføre egen virksomhet enkelt og billig ved bruk av internett og sosiale medier. Dagens tekniske innretninger gjør det mulig å skreddersy kampanjer mot spesifikke kunder, hvilket kan gi god effekt.

Facebook og andre sosiale medier gir adgang til dialog direkte med kunden. Med tilstedeværelse i sosiale medier fordrer at virksomheten har tenkt igjennom hvordan egen tilstedeværelse skal være, hvis ikke er det lett å mislykkes. Men hvilke regler gjelder for egentlig for denne typen markedsføring? Denne artikkelen gir en liten innføring i noen av de viktigste rettslige problemstillingene.

Utgangspunktet er at markedsføringslovens krav gjelder fullt ut for markedsføring som skjer på internett og i digitale kanaler slik som sosiale medier. Det er et grunnkrav at all markedsføring skal være utformet på en klar og forståelig måte. Reklamen skal ikke være mangelfull eller villedende. Sentralt er at markedsføringen er utformet og presentert på en slik måte at den tydelig fremstår som markedsføring. Reklame som er rettet mot barn og unge er underlagt spesielt strenge regler.

Sosiale medier
Sosiale medier er interessant som markedsføringskanal fordi næringsdrivende kan få anledning til å skreddersy sine kampanjer (bannere) mot bestemte brukere. Dette er mulig fordi brukere av sosiale medier legger igjen en god del informasjon om seg selv, slik som alder, kjønn, bosted, interesser med mer.

Forbrukerombudet har nylig sammen med de nordiske forbrukerombudene blitt enige om et felles nordisk standpunkt hva gjelder markedsføring i sosiale medier. Dette nordiske standpunktet er interessant fordi det gir konkrete og klare råd. Og selv om mange av rådene er nokså åpenbare, er det likevel verdt å merke seg det følgende: Det må sikres at det er klart og tydelig for brukerne at den næringsdrivendes handlinger og aktiviteter i det sosiale mediet er markedsføring. For eksempel slås blant annet fast at den næringsdrivende ikke må utgi seg for å være forbruker eller forsøke å gi inntrykk av at han/hun ikke opptrer som ledd i eget erverv.

Den næringsdrivende skal i tillegg alltid oppgi en del opplysninger om egen virksomhet for å sikre at brukere og myndigheter har «lett, umiddelbar og vedvarende adgang til opplysninger om virksomheten». Dersom markedsføringen står et sted som ikke er forbeholdt markedsføring, stilles det strengere krav til å markere at opplysningene som gis er annonser. På Facebook gjøres dette eksempelvis i dag ved at det står «sponset» rett over annonsene.

Samtykke
En del av kommunikasjonen i sosiale medier vil ikke naturlig falle inn under markedsføringslovens begrep «elektronisk e-post». Selv om lovdefinisjonen er vid, og eksempelvis rommer
meddelelser i form av tekst, tale, lyd og bilde, er det likevel ikke klart om alle markedsrelaterte aktiviteter i de sosiale mediene faller innenfor lovens begrep. Markedsføringsloven implementerer EU-regelverk, og forbrukerombudene har derfor kontaktet EU Kommisjonen for å få veiledning på dette spørsmålet. Det presiseres imidlertid i det fellesnordiske standpunktet at det som må foreligge samtykke fra brukeren før det er anledning til direkte markedsføring også i sosiale medier.

Særlig om Facebook
Det er viktig å være klar over at de sosiale mediene kan stille sine egne krav til hvordan de næringsdrivende skal opptre. Disse kravene kommer således i tillegg til de lovkrav som allerede kommer til anvendelse, slik som markedsføringsloven og personopplysningsloven. For eksempel stiller Facebook egne regler til gjennomføring av kampanjer, konkurranser mv. Dersom reglene ikke følges kan det innebære at brukerprofilene slettes. Det er følgelig viktig å sette seg godt inn i hva som gjelder før en går i gang, fordi konsekvensene kan være store ved ikke å følge kravene som stilles.

Særlig om blogging
Forbrukerombudet gikk nylig på banen igjen for å klargjøre hva som gjelder i forhold til blogging og markedsføringsloven. Problemet med en del blogger i dag er at bloggeren omtaler ulike produkter i svært positive vendinger uten at det fremgår at bloggeren har fått betalt fra leverandøren. Altså pakkes markedsføringen inn i selve blogginnlegget, og budskapet ser ut til å være bloggerens egne synspunkter. Dette strider klart nok i mot markedsføringslovens regler. Det er grunnleggende krav at markedsføringen skal fremstå som reklame, jfr. ovenfor.

Tvangsmulkt
Fordi mange av bloggerne er unge mennesker, og ikke alle har like gode forutsetninger for å forstå regelverket, har Forbrukerombudet valgt å ansvarliggjøre de næringsdrivende på denne måten:

Forbrukerombudet har bedt om at næringsdrivende gir bloggeren informasjon om regelverket
og hvordan bloggeren må gå frem for å oppfylle markedsføringslovens krav. De næringsdrivende vil bli holdt ansvarlig for at markedsføringsloven overholdes – på lik linje med bloggeren. Dette kan bety at vedtak om forbud rettes mot virksomheten, krav om betaling av tvangsmulkt osv.

Personopplysningsloven
Det er en del aktivitet på internett og sosiale medier som innebærer at det innhentes og/eller brukes personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til enkeltpersoner. Det rettslige utgangspunktet er at personopplysninger kun kan behandles dersom personen opplysningene gjelder har samtykket. Personopplysningsloven stiller en rekke krav til håndtering av personopplysninger. Disse må enhver virksomhet som samler inn eller behandler personopplysninger sette seg godt inn i, og søke bistand ved behov.

Kort oppsummert gjelder en rekke regler ved markedsføring på internett og sosiale medier. Det kan kanskje fremstå som en liten jungel i starten, men utgangspunktene og rammeverket er egentlig ganske oversiktelig. Det er fornuftig å bruke tid i starten på å bli kjent med mulighetene og forpliktelsene.

Ta kontakt
Har du spørsmål eller kommentarer til artikkelen så ta kontakt med advokat Marie Vaale-Hallberg hos Haavind. Det samme gjelder derson du har andre spørsmål eller behov for juridisk bistand i konkrete saker.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt