Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Leverandørmidler stridens kjerne i rettsak

Leverandørmidler stridens kjerne i rettsak

Jushjørnet nr. 7 / 2012 av Andreas Bernt, advokat i advokatfirmaet Haavind AS
- Borgarting lagmannsrett frifant ICA i saken der franchisetakere krevde mellom 100 og 600 millioner kroner som ICA hadde mottatt fra leverandører. Lagmannsretten fant ingen tegn på juks, og fant at ICA hadde benyttet midlene til gode for butikkene.

For leverandører til dagligvarekjedene, herunder kjøttindustrien, er begreper som varelinjerabatter, joint marketing og årsbonuser kjente. Hvert år, under årsforhandlingene (som også kalles «høstjakta»), forhandler kjedene og leverandørene om innkjøpsbetingelser. Det forhandles om pris, rabatter, bonuser og en rekke andre elementer som til sammen kan kalles leverandørmidler.

Hvem som har rett til disse midlene var tema i en langvarig konflikt mellom ICA Norge AS og en sammenslutning av franchisetakere. De sistnevnte krevde et tresifret millionbeløp av ICA. Konflikten fikk tidligere i år et punktum, ved en dom fra Borgarting lagmannsrett som fastslo at franchisetakerne ikke hadde noe krav mot ICA. Høyesterett avviste deretter franchisetakernes anke.

Lagmannsretten la til grunn at opptakten til tvisten mellom ICA og franchisetakerne kunne spores tilbake til de omstruktureringer som fant sted i dagligvarebransjen på Møre i første halvdel av 2000-tallet. De fleste av saksøkerne i saken var fra regionen, og mange hadde byttet kjede. I 2005 brakte franchisetakerne for første gang spørsmålet om bonuser og rabatter på bane, og den rettslige konflikten startet året etterpå. Seks år senere ble saken endelig avgjort.

Forretningshemmeligheter
Et tema som ble behandlet under saken, var om franchisetakerne kunne kreve at leverandørenes avtaler med dagligvarekjeden ble fremlagt for retten.

Allerede under behandlingen for tingretten krevde franchisetakerne utlevering av årsavtalene til en rekke av ICAs leverandører av dagligvarer. ICA anså at det ville være konkurranseskadelig både for dagligvarekjeden og leverandørene om innholdet i disse avtalene ble kjent i detalj. Uttalelser ble også innhentet fra de aktuelle leverandørene. Samtlige leverandører som svarte, mente at avtalene var forretningshemmeligheter.

Etter en anke fastslo lagmannsretten at årsavtalene er forretningshemmeligheter, og at det kunne være konkurranseskadelig om avtalens innhold ble kjent for konkurrenter. Det var derfor ikke noen plikt for ICA til å legge disse frem. Borgarting lagmannsrett stadfestet dette i en senere sak mellom Reitan Servicehandel AS og en tidligere franchisetaker.

ICA la likevel frem betydelige mengder informasjon om hvilke avtaler som var inngått med leverandører, og hvordan midler fra leverandørene var disponert. På grunn av opplysningenes sensitive karakter, var en rekke av dokumentene sladdet for opplysninger som kunne identifisere leverandøren.

Ingen juks med bonuser og rabatter
Lagmannsretten foretok i dommen en grundig gjennomgang av de ulike typer midler som leverandørene betaler til kjedene, herunder varelinjerabatter (avregnet etter henholdsvis innkjøp til og salg ut av den enkelte butikk), årsbonuser, fondsmidler og fellesmarkedsføringsmidler. Partene førte omfattende beviser om dette i de 16 dager rettssaken varte.

Det var enighet om at franchisetakerne hadde rett til en forholdsmessig andel av de bonuser (gjerne kalt årsbonuser) og rabatter som ICA avtalte med leverandørene. Franchisetakerne mente imidlertid at ICA urettmessig hadde jukset seg til deler av disse.

Bevisførselen i lagmannsretten tilbakeviste imidlertid at ICA hadde tatt bonuser og rabatter fra dagligvareleverandører på bekostning av franchisetakerne, og lagmannsretten konstaterte at det var «ingen krav knyttet til ordinære rabatter (…) og årsbonus knyttet til leveranser fra vareleverandører». Franchisetakerne frafalt i realiteten sitt krav knyttet til rabatter og bonuser under rettssaken.

Fellesmarkedsføringsmidler (joint marketing)
Tvisten startet primært som et krav om bonuser og rabatter, men etter hvert dreide den seg over til å gjelde de såkalte fellesmarkedsføringsmidlene, som leverandørene og ICA har inngått avtale om. ICA anførte at disse kunne benyttes slik ICA fant hensiktsmessig, men at disse uansett var brukt til butikkenes fordel. Franchisetakerne anførte at ICA skulle utbetale fellesmarkedsføringsmidlene til franchisetakerne.

ICA fikk medhold i at kjeden ikke hadde noen plikt til å utbetale fellesmarkedsføringsmidler forholdsmessig til hver enkelt franchisetaker. Lagmannsretten fant ikke grunn til å avgjøre om ICA hadde plikt til å bruke alle disse midlene til fordel for  butikkene. For uansett, mente lagmannsretten, kunne det ikke legges til grunn at ICA hadde mottatt mer enn der som var brukt til fordel for butikkene. ICA hadde ført bevis for at det var brukt store midler til subsidiering av lavere utsalgspriser, til subsidier til butikker som gikk dårlig, samt på tap på franchisetakere som gikk konkurs.

Ikke illojalt av ICA
I saken reiste franchisetakerne også andre krav mot ICA, blant annet knyttet til grossistrabatter, lønnskompensasjon og returkompensasjon. Alle krav i saken ble frafalt under bevisførselen, eller avvist av lagmannsretten.

Om fellesmarkedsføringsmidlene og andre leverandørytelser uttalte lagmannsretten at det var «åpenbart ikke illojalt av ICA å disponere over ytelsene når dette er i overensstemmelse med avtaleforholdet mellom ICA og franchisetakerne.» Franchisetakerne måtte betale drøye 3,5 millioner kroner i sakskostnader til ICA. Endelig punktum i saken er satt. Franchisetakerne anket saken til Norges Høyesterett, som ikke fant noen grunn til å behandle den i landets høyeste domstol.

Artikkelforfatteren var blant advokatene fra advokatfirmaet Haavind som representerte ICA under behandlingen av saken i Borgarting lagmannsrett.

Ta kontakt
Har du spørsmål eller kommentarer til artikkelen så ta kontakt med advokat Marie Vaale-Hallberg hos Haavind. Det samme gjelder derson du har andre spørsmål eller behov for juridisk bistand i konkrete saker.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt