Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Konsekvenser ved feilutbetaling av lønn

Konsekvenser ved feilutbetaling av lønn

Jushjørnet nr. 5, 2014 av Anne Løken, advokat i NHO Mat og Landbruk
- Dersom du som arbeidsgiver ved en feil har utbetalt for mye lønn, bør du kjenne til regelverket før du trekker arbeidstaker ved neste lønnsutbetaling, eller krever tilbakebetaling. Denne artikkelen vil gi en kort innføring i adgangen til trekk i lønn, og den ulovfestede læren om tilbakebetalingskrav.

Det er et generelt forbud mot trekk i lønn og feriepenger i arbeidsmiljøloven § 14-15. Unntakene fra dette forbudet er angitt i § 14-15. Det unntaket som er aktuelt ved feilutbetaling av lønn, er adgangen til å kunne foreta trekk «når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale» etter § 14-14 (2) bokstav c.

Omdiskutert
Det er noe omdiskutert hva som ligger i kravet om at avtalen må være «fastsatt på forhånd». Noen hevder at unntaket for lønnstrekk ved skriftlig avtale må forstås slik at det må inngås en avtale om dette ut fra den konkrete trekksituasjonen. Vi deler ikke denne oppfatningen, og mener også at en generell avtale om adgang til lønnstrekk ved feilutbetaling er tilstrekkelig.

Etter ordlyden i § 14-15 er vilkårene for trekk oppfylt hvis det foreligger skriftlig avtale som er inngått før trekket foretas. Arbeidsgiver bør imidlertid kun foreta trekk i medhold av § 14-15 (2) bokstav c dersom det er uomtvistet at arbeidstaker har mottatt for mye lønn, samt hvor stor sum arbeidstaker feilaktig har mottatt.

«Nødvendig justering»
En avtale om trekk kan for eksempel inngås som en del av arbeidsavtalen. Avtales må inngås med den enkelte arbeidstaker, og kan derfor ikke inntas i tariffavtaler. Den kan for eksempel formuleres slik i arbeidsavtalen eller i annen avtale: «ved feilutbetaling av lønn, kan arbeidsgiver foreta den nødvendige justering ved neste lønnsutbetaling etter at feilen er oppdaget».

Det er viktig at avtalen er så klar og tydelig som mulig, selv om den nødvendigvis må formuleres generelt for å dekke alle aktuelle feilutbetalinger av lønn. Dersom det ikke er inngått avtale før behovet for trekk oppstår, formuleres avtalen om trekk ut fra den aktuelle trekksituasjonen.

Les hele artikkelen som også omhandelr fordeling av trekkene, krav om tilbakebetaling og foreldelsesfrist i bladet Kjøttbransjen nr. 5, 2014.

Les flere saker fra siste utgava av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt