Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Konkurransebegrensende avtaler

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforholdet

Jushjørnet nr. 10 / 2016 av Camilla Lannem, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Med virkning fra 1. januar i år fikk arbeidsmiljøloven et nytt kapittel, 14 A, som blant annet regulerer konkurranse og kundeklausuler.

Bestemmelsene om konkurranseklausuler er en videreføring, modernisering og innstramning av de tidligere regler i avtaleloven § 38, mens bestemmelsene om kundeklausuler er nye i  lovgivningssammenheng. Merk at gamle konkurranseklausuler må tilpasses nytt regelverk innen 31. desember 2016.

1. KONKURRANSEKLAUSUL:
En konkurranseklausul er en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. En konkurranseklausul kan pålegges arbeidstaker dersom det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse, f.eks. bedriftshemmeligheter.

Det er ikke avgjørende om arbeidsgiver har et særlig behov for vern på tidspunktet for inngåelse av avtalen, da det må vurderes om arbeidsgiver har et slikt særlig behov basert på de faktiske forholdene på tidspunktet når klausulen gjøres gjeldende. I praksis vil det likevel være mest praktisk å innta en slik konkurranseklausul ved inngåelse av ansettelsesavtalen med den enkelte arbeidstakeren, fremfor å inngå en avtale om dette senere. En arbeidsgiver kan på ethvert tidspunkt mens arbeidsforholdet består, skriftlig si opp en konkurranseklausul, med unntak av når arbeidsgiver er bundet til en redegjørelse, se pkt 3.

2. KUNDEKLAUSUL:
En kundeklausul regnes som en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Arbeidsgiver  trenger ikke særlig behov for å inngå en kundeklausul, slik man trenger for en konkurranseklausul. En kundeklausul kan bare gjelde kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året. Det må altså foreligge en viss forretningsmessig forbindelse mellom arbeidstakeren og den enkelte kunden.

Forarbeidene tilsier at det ikke stilles strenge krav til når en arbeidstaker kan sies å ha «hatt kontakt med» en kunde. Dersom arbeidstakeren har vært i et forhandlingsmøte eller deltatt i drøftelser og  kontraktsforhandlinger med kunden, er dette antageligvis tilstrekkelig.

3. TIDSPUNKTET FOR REDEGJØRELSEN:
Felles for både konkurranse- og kundeklausuler er at dersom arbeidsgiveren mottar en skriftlig forespørsel fra arbeidstaker har arbeidsgiver en plikt til innen fire uker å gi en skriftlig redegjørelse for om og i hvilken grad klausulene blir brukt. Både konkurranse- og kundeklausulen bortfaller dersom redegjørelsen ikke gis innenfor fireukersfristen. Dersom arbeidsgiveren sier opp arbeidstakeren og det ikke allerede foreligger en bindende redegjørelse, skal det gis redegjørelse samtidig med oppsigelsen. Dersom arbeidsgiveren avskjediger arbeidstakeren skal redegjørelse gis innen en uke etter avskjeden.

Redegjørelsen er bindende for arbeidsgiver i tre måneder fra den er avgitt. Ved oppsigelse er redegjørelsen uansett bindende ut oppsigelsestiden. Merk spesielt ved redegjørelsen for konkurranseklausuler:
Arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse skal fremgå av redegjørelsen. Merk spesielt ved redegjørelsen av kundeklausuler: Redegjørelsen skal i tilfelle angi hvilke kunder som skal omfattes av kundeklausulen.

Ettersom redegjørelsen vil kunne omfatte deler eller hele arbeidsgivers kundeliste, er det også nærliggende at arbeidsgiver må kunne pålegge arbeidstakeren taushetsplikt med hensyn til redegjørelsen. Det er viktig å tenke nøye over begrunnelsen for hvorfor klausulene vil håndheves og det vil bli viktig å kunne utforme gode og begrunnede redegjørelser.

4. VARIGHET:
Arbeidsgiver kan pålegge arbeidstakeren en konkurranse- og kundeklausul på maksimalt 12 måneder beregnet fra utløpet av oppsigelsestiden.

5. KOMPENSASJON DERSOM KONKURRANSEKLAUSULER GJØRES GJELDENDE:
Bedriftene må merke seg at det nå knytter seg betydelige omkostninger i form av lønnsmessig kompensasjon til arbeidstaker dersom en arbeidsgiver velger å gjøre en konkurranseklausul gjeldende. Det var tidligere ikke knyttet lovfestede omkostninger til dette. Dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende må arbeidsgiver betale arbeidstakeren en kompensasjon tilsvarende 100 prosent av arbeidstakerens  arbeidsvederlag opp til 8 G, og deretter minst 70 prosent av arbeidstakerens arbeidsvederlag over 8 G. Arbeidsgiver har ikke kompensasjonsplikt for arbeidsvederlag som overstiger 12 G.

Arbeidsgiver kan gjøre fradrag for arbeidstakers andre inntekter i den perioden konkurranseforbudet gjelder. Dette er dog begrenset til 50 prosent av kompensasjonen. Merk at for kundeklausuler trenger ikke arbeidsgiver å betale kompensasjon.

Les mer om disse klausulene på Arbinn.nho.no

Kjøttbransjen vil i hver utgave bringe en artikkel knyttet til juridiske forhold i kjøttbransjen. Det er NHO Mat og Drikke som skriver og de tar opp aktuelle juridiske forhold knyttet til denne bransjen.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt