Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Kan en kreve kort velferdspermisjon?

Når kan en arbeidstaker kreve en kort velferdspermisjon?

Jushjørnet nr. 3/2017 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- Permisjon er en rett for arbeidstaker til å få fri fra jobben i bestemte situasjoner og for en begrenset periode. Får den ansatte lønn fra arbeidsgiver under permisjonen regnes fraværet som lønnet permisjon. Permisjoner kan også være ulønnede.

ARBEIDSMILJØLOVEN
Lengden på permisjonen vil variere alt etter hvorfor arbeidstaker ikke kan være på jobben. Permisjoner av noe lengre varighet som f.eks. fri i forbindelse med svangerskap, utdanning og militærtjeneste finnes det regler om i arbeidsmiljøloven (aml.) kap. 12. Når det gjelder permisjoner av kortere varighet, såkalte korte velferdspermisjoner, er det bestemmelser i arbeidsmiljøloven som gir ansatte rett til fri med lønn for å gå til svangerskapskontroll (aml. § 12-1) og for å amme (aml. § 12-8). Retten til korte velferdspermisjoner er ellers regulert i tariffavtaler, individuelle avtaler eller de er tatt inn i en administrativ personalhåndbok el.

BUNDET AV TARIFFAVTALEN
Hvem kan kreve en kort velferdspermisjon og hva gjør du når en arbeidstaker kommer og krever fri med lønn fordi de vet at andre får velferdspermisjon i tilsvarende situasjon?
Det vil alltids kunne forekomme tilfeller der en arbeidstaker gis permisjon fra jobben uten at en annen arbeidstaker hos en annen arbeidsgiver har krav på tilsvarende fri. Skal arbeidstaker gis en kort velferdspermisjon, må bedriften ha forpliktet seg til å gi arbeidstakeren fri, med eller uten lønn, når det oppstår situasjonen som gjør at den ansatte ikke kan være på jobb.

I en bedrift som er bundet av tariffavtalen og hvor den ansatte utfører arbeid som faller inn under tariffavtalen omfang, kan reglene om korte velferdspermisjoner stå i tariffavtalen. For bedrifter som ikke er tariffbundet må retten til fri med eller uten lønn være fastsatt på en annen måte. Finnes det ikke regler som gir arbeidstakeren rett til en velferdspermisjon, har arbeidstakeren heller ikke krav på fri selv om arbeidstakere hos andre arbeidsgivere får permisjon.

KORTE VELFERDSPERMISJONER INNTATT I TARIFFAVTALE
I denne artikkelen vil bestemmelsene i «Bilag om korte velferdspermisjoner» med 12 punkter, som bl.a. er tatt inn i tariffavtaler inngått mellom LO og NHO, være tema. For bedrifter som ikke er tariffbundet kan det likevel være lurt å kjenne til disse reglene om korte velferdspermisjoner dersom bedriften har forpliktet seg til å følge eller ønsker å følge permisjonsbestemmelsene i tariffavtalen.

NÅR HAR EN ARBEIDSTAKER RETT TIL Å FÅ FRI FRA ARBEIDET MED LØNN?
I «Bilag om korte velferdspermisjoner» nevnes konkrete situasjoner som kan gi arbeidstakeren rett til lønnet fri fra arbeidet. Fri ved dødsfall og begravelse i nærmeste familie, fri for å følge barn første gang det begynner i barnehage og på skole og fri resten av arbeidsdagen når arbeidstakeren blir syk på jobb er eksempler på situasjoner hvor arbeidstakeren kan ha rett til permisjon.

Et vilkår for å få permisjon med lønn er noen ganger at forholdet ikke kan legges utenfor arbeidstiden. Kan en arbeidstaker legge en legetime eller en konferansetime utenom arbeidstiden, har vedkommende ikke rett på fri med lønn for å gå til legen eller gjennomføre konferansetimen.

HVOR LANG PERMISJON HAR DEN ANSATTE KRAV PÅ?
Lengden på den korte velferdspermisjonen er i noen ganger fastsatt konkret til et bestemt antall timer. Arbeidstaker har for eksempel kun rett til permisjon i inntil to timer når de blir innkalt til konferansetime i grunnskolen og konferansetimen ikke kan legges utenfor arbeidstiden.

Der lengden på velferdspermisjonen ikke nevnes konkret i bestemmelsen, kan arbeidstaker ha krav på fri med lønn for nødvendig tid, inntil én dags varighet. En kort velferdspermisjon kan altså ikke strekke seg utover én dag. Videre gis det fri for «nødvendig tid». Hva som er nødvendig tid må avgjøres konkret. Det er ikke slik at selv om arbeidstaker har rett på permisjon i inntil én dag, så har arbeidstakeren rett til å være borte hele dagen. Arbeidstaker skal så langt som mulig begrense lengden på fraværet. Må en behandling av lege legges i arbeidstiden, kan behandlingen legges på slutten eller starten av dagen slik at arbeidstaker kan komme på jobb før eller etter behandlingen.

MÅ BRUKE OPP OMSORGSDAGENE
Flere av bestemmelsen som gir arbeidstaker rett til permisjon må tolkes og hver situasjon må vurderes konkret. Når det gjelder retten til permisjon ved flytting til ny fast bopel, er det et krav at flyttingen arbeidstaker endrer adresse i folkeregistret. Når det gjelder permisjon ved akutt sykdom i hjemmet, har Arbeidsretten avsagt en dom der det fremgår at arbeidstaker først må bruke opp omsorgsdagene ved barn og barnepassers sykdom som står i aml. § 12-9, før arbeidstaker kan søke om en kort velferdspermisjon fordi et barn blir akutt syk.

Og det er bare første gang barnet begynner i barnehagen at arbeidstaker har rett til permisjon med lønn. Bytter barnet barnehage åpner ikke bestemmelsen for en ny permisjonsdag. Det anbefales at partene på den enkelte bedrift treffer nærmere avtale om retningslinjer for praktiseringen av de korte velferdspermisjonene både hva gjelder søknad og uttak.

JUS-SPALTEN
Advokatene i NHO Mat og Drikke bistår medlemsbedriftene innen spørsmål relatert til sykefravær og oppfølging. Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt