Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Innovasjon og utvikling – angår det din bedrift?

Innovasjon og utvikling – angår det din bedrift?

Jushjørnet  nr. 2, 2012 av Marie Vaale-Hallberg, senioradvokat i Haavind AS
- Innovasjon er et begrep som dukker ofte opp i en del sammenhenger, men som kanskje ikke alle føler angår seg og sin bedrift. Sannheten er imidlertid at det i de fleste virksomheter skjer mange små og store utviklinger daglig, ukentlig eller månedlig.

Det kan være justeringer av prosessutstyr, forenklinger i produksjonslinjen, nye produksjonsresepter og anvisninger, innkjøp av spesialtilpasset produksjonsutstyr – til utvikling av nye produkter, utvikling av produktnavn, slik som varemerker og utvikling av spesialtilpasset emballasje og design.

Vær påpasselig
Alt som til nå er nevnt kan danne grunnlag for såkalte immaterielle rettigheter: Man kan få et rettslig vern – enerett – og følgelig holde konkurrenter unna. Dette er for de fleste en besnærende tanke især om man opererer i en konkurranseutsatt bransje. For at dette skal kunne bli en realitet, må man være påpasselig.

Dokumenterbar enerett
Vi skiller gjerne mellom såkalte registrerbare rettigheter (slik som patent, design og varemerke) og ikke-registrerbare rettigheter (slik som opphavsrettigheter og bedriftshemmeligheter). De registrerbare rettighetene innebærer at man må søke om beskyttelse. Gjennom registreringen får man en dokumenterbar enerett. Typisk vil produksjonsutstyr og prosesser kunne være patenterbare (hvilket gir enerett i 20 år), navn og logoer vil kunne varemerkebeskyttes (eneretten er tidsubegrenset), og i tillegg vil eksempelvis emballasjeløsninger kunne designregistreres (vern i opptil 25 år). Søknad om beskyttelse bør skje via advokatbyrå som tilbyr denne tjenesten eller patentbyråene.

Hyllevare
En del av næringsmiddelindustrien baserer seg på teknologier som er allment tilgjengelig og produksjonsutstyr som til dels er hyllevare, i stedet for å være spesialtilpasset den enkelte. Området for beskyttelse av ny teknologi kan derfor synes å være snevert. Det er videre på det rene at mange aktører kjøper utstyr fra de samme leverandørene, som igjen kan være store utenlandske aktører som driver egne innovasjonsprosesser uavhengig av dere som kunde. Selv i disse tilfeller kan det imidlertid skje spesielle tilpasninger, enten initiert av dere eller leverandøren, som har beskyttelsesverdige elementer.

– Legg en plan
Dersom dere skal i gang med utvikling av et nytt produkt, utvikle nytt utstyr eller utvikle ny prosessteknologi bør det alltid legges en plan for hvordan mulige immaterielle verdier som skapes kan beskyttes. Det bør også budsjetteres for nødvendige kostnader – slik som avgifter i forbindelse med registreringer av varemerker, design og oppfinnelser. Før man går i gang med et utviklingsløp bør det sjekkes hva som allerede finnes av etablerte rettigheter for å unngå å krenke andres rettigheter – og kan hende man gjennom denne øvelsen blir gjort oppmerksomme på selskap det kan være ønskelig å etablere et forretningssamarbeid med fordi selskapet besitter interessant teknologi.

Immaterielle rettigheter
Sørg for å inngå kontrakter med leverandører, konsulenter og andre samarbeidspartnere som sikrer at dere får tilstrekkelig tilgang til de verdier somskapes. Noen ganger vil det innebære behov for fulle rettigheter, andre ganger vil kanskje bruksrettigheter være tilstrekkelig. Uansett, vær spesielt observant og nøye med kontraktsarbeidet: Avtaler som regulerer bruk eller overdragelse av immaterielle rettigheter bør skrives av spesialister.

Et annet forhold er at dersom det utvikles ny teknologi, typisk i form av et produkt eller en fremgangsmåte, bør man vurdere patentering. Normalt bør dette skje snarest mulig for at ikke andre søker å beskytte eller tar i bruk samme eller tilsvarende teknologi fordi dette kan hindre registrering av din teknologi. Vær i tillegg ekstremt nøye med å sikre at informasjon om den eventuelle patenterbare oppfinnelsen ikke deles til uforstående som ikke er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder fremvisning og salg av prototyper, modeller og tilsvarende. Dette henger sammen med det såkalte nyhetskravet: Oppfinnelsen må være ny på søknadstidspunkt, og hvis oppfinnelsen er blitt gjort kjent før søknadstidspunkt, er det ikke grunnlag for patentering.

Hemmelighold
En god del prosessteknologi, resepter og produksjonsresepter lar seg ikke patentere – men kanskje dere har funnet deres helt særegne måte å produsere næringsmidlene på som dere ikke ønsker å dele med andre. Hva da? Svaret er hemmelighold. Men hemmelighold fordrer gode interne rutiner og det bør typisk sikres at informasjon kun er tilgjengelig for relevant personell. Det fordrer at informasjon ikke meddeles tredjeparter, typisk utstyrsleverandører og kunder, utover det som vurderes som nødvendig og relevant. Ingen sensitive opplysninger bør deles med mindre den som mottar opplysningene underskriver konfidensialitetsavtaler.

Investering
Alle utviklingsløp – enten det er utvikling av utstyr og annen prosessteknologi eller produktutviklingsløp koster. At man tenker igjennom relevant beskyttelse av det som skapes, handler i bunn og grunn å sikre at det man selv bruker penger på forvaltes forsvarlig. Det er nemlig tilgjengelig et system i lovverket som gjør at det skal lønne seg å drive innovasjon og bringe teknologien videre – men hvis dette systemet ikke benyttes, må man som regel finne seg i at konkurrentene legger seg tett opptil ens egne produkter og benytter samme prosessteknologi. I så fall kan det diskuteres om det var verdt pengene. Mottoet bør være: Kjenn dine rettigheter – og bruk dem!

Ta kontakt
Har du spørsmål eller kommentarer til artikkelen så ta kontakt med advokat Marie Vaale-Hallberg hos Haavind. Det samme gjelder derson du har andre spørsmål eller behov for juridisk bistand i konkrete saker.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt