Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Innleie av arbeidskraft - likebehandlingskravet

Innleie av arbeidskraft - likebehandlingskravet

Jushjørnet nr. 10 / 2012 av Camilla Schrader Roander, advokat i NHO Mat og Landbruk. - De fleste nye lovbestemmelsene om innleie forventes å tre i kraft 1. januar 2013. Reglene om solidaransvar trer først i kraft 1. juli 2013. Nedenfor gjennomgås de mest sentrale endringene i arbeidsmiljøloven. Parallelt med endringene i arbeidsmiljøloven, vil det også gjøres endringer i tjenestemannsloven og ferieloven.

De nye reglene om innleie kommer til anvendelse når bedrifter leier inn arbeidskraft fra en virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak/ vikarbyrå). Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie og avtaler om entreprise reguleres ikke av de nye bestemmelsene om innleie.

Under årets tarifforhandlinger kom det inn bestemmelser om innleie i nesten samtlige av NHOs tariffavtaler. Bestemmelsene presiserer stort sett kravet om likebehandling, men på noen punkter går også tariffavtalene lenger. Tariffavtalenes innleiebestemmelse vil ikke bli behandlet i det følgende. Tariffbundne bedrifter oppfordres til å sjekke sin tariffavtale.

Likebehandlingsprinsippet
Kravet om likebehandling fremgår av ny § 14-12 a) i arbeidsmiljøloven. Bemanningsforetaket skal sørge for at innleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som han/hun ville hatt dersom arbeidstakeren var ansatt i innleiebedriften for å utføre samme arbeid. Det naturlige utgangspunkt er hva vedkommende ville fått av vilkår ved en direkte midlertidig ansettelse i innleiebedriften.

Likebehandlingen gjelder på følgende områder:

  • Arbeidstid, pauser og hvileperioder
     Dette gjelder arbeidstidens lengde og plassering, overtid, nattarbeid, pauser og hvile. Har innleievirksomheten fått tillatelser til å avvike arbeidstidsreglene, vil også den innleide inngå i innleievirksomhetens arbeidstidsordning, som f.eks. forutsetter gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Unntak fra likebehandlingsprinsippet kan gjøres dersom den innleide mangler kompetanse, erfaring eller til å gå inn i bedriftens arbeidsplan. Avvikende arbeidstidsordninger begrunnet i innleie er derimot ikke lov.
  • Feriefritid, fridager og feriepenger mv
    Innleid arbeidstaker skal, på lik linje med de som er direkte ansatt hos innleier, ha ferie og fri i forbindelse med helligdager og andre fridager. Dette gjelder både feriefritid og opptjening av feriepenger, fridager på og i tilknytning til bevegelige helligdager og andre offentlige høytidsdager, samt godtgjøring i denne sammenheng dersom innleiebedriften har slike ordninger.
  • Lønn og utgiftsdekning
    Når det gjelder kravet om likebehandling av lønn, vil alt vederlag for arbeid omfattes. Dette inkluderer bl.a. faste vederlag for utført arbeid, naturalia, kompetansetillegg, uregelmessige tillegg, utkallingstillegg, skifttillegg, smusstillegg og overtidstillegg. Dersom resultat eller prestasjonslønn, eks. akkordlønn eller provisjonslønn, er «gjengs» avlønningsform, og en avlønning den innleide ville gått inn på som direkte ansatt i innleievirksomheten, omfattes disse avlønningsformene av likebehandlingsprinsippet.

Bonusordninger
Når det gjelder bonus, må det foretas en konkret vurdering av den aktuelle bonusordningen. NHO legger til grunn at generelle selskapsbonuser som gis uavhengig av den enkeltes arbeidsinnsats ikke anses å være vederlag for arbeid. Når det gjelder bonus som gis avhengig av den enkeltes arbeidsinnsats, vil dette som utgangspunkt anses som vederlag for arbeid. Avgjørende for om denne bonusen skal omfattes av likebehandlingsprinsippet er om vedkommende ville hatt krav på den aktuelle bonusen ved direkte midlertidig ansettelse hos innleier.

Dersom det i innleiebedriften ikke foreligger generelle bestemmelser om hvilket lønnsnivå mv. den innleide skal plasseres i, må det foretas en hypotetisk vurdering av hva innleievirksomheten sannsynligvis ville tilbud en ansatt arbeidstaker som vederlag for det aktuelle arbeidet på stedet der det utføres. Det kan være naturlig å se på «sammenlignbare» ansatte hos innleier og gjeldende tariffavtale for tilsvarende arbeid i området når det må foretas en skjønnsmessig, hypotetisk vurdering.

Utgiftsdekning
Når det gjelder likebehandlingen av utgiftsdekning, vil innleide arbeidstakere ha rett til dekning av utgifter til bl.a. arbeidstøy, kost og losji i samme utstrekning som vedkommende ville hatt ved ansettelse i innleievirksomheten for å utføre samme arbeidsoppgaver.

Tilgang til felles goder og tjenester hos innleier med mindre objektive grunner tilsier noe annet
Dette vil gjelde felles goder og tjenester som kantine, barnehage, transport, treningsrom mv. Avgrensningen mellom «felles goder og tjenester» og «individuelle fordeler» som rutinemessig tilbys alle ansatte eller grupper av ansatte, kan by på utfordringer. Generelt kan sies at dersom tilbud om goder ikke beror på en individuell vurdering av den enkelte arbeidstaker, men tilbys alle eller enkeltgrupper, må tilbudet omfattes av «felles goder og tjenester».

Unntak kan gjøres dersom en forskjellsbehandling er objektivt begrunnet. Forarbeidene kommer ikke med eksempler på objektive grunner, men nøyer seg med å uttale at det ikke kan forskjellsbehandles utelukkende på bakgrunn av statusen som innleid arbeidstaker. Pensjon omfattes ikke av kravet om likebehandling. NHO er også av den oppfatning at forsikring faller utenom. Her kan vikarbyrået ha egne ordninger og trenger ikke følge de ordninger som gjelder i innleiebedriften.

Ta kontakt
Ta gjerne kontakt med advokat Camilla Schrader Roander i NHO Mat og Landbruk dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne artikkelen. Det samme gjelder dersom du har spørsmål eller behov for juridisk bistand.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt