Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Hvorfor er prøvetid viktig?

Hvorfor er prøvetid viktig?

Jushjørnet nr. 1/2016 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Drikke.
- Mange tror prøvetid er en rett for arbeidsgiver til å prøve ut arbeidstaker før vedkommende gis tilbud om fast ansettelse. Det er feil.

Prøvetiden er arbeidstakers mulighet til å se om vedkommende trives i stillingen med arbeidsoppgavene og arbeidsmiljøet, eller om vedkommende ønsker å avslutte arbeidsforholdet og da med en kortere oppsigelsestid. I prøvetiden vurderer arbeidsgiver om arbeidstaker tilpasser seg arbeidet, er faglig dyktig og pålitelig. Riktig bruk av prøvetid kan gi arbeidsgiver grunnlag for å avlutte arbeidsforholdet på en noe enklere måte.

PRØVETID MÅ AVTALES SKRIFTLIG
Avtale om prøvetid må inngås skriftlig. Bestemmelser om prøvetid kan avtales både når ansettelsesforholdet er fast – bedriften har et varig behov for arbeidskraft – og når ansettelsesforholdet er midlertidig – når arbeidstakeren kun skal jobbe en begrenset og forbigående periode, f.eks. som vikar for en som er fraværende som følge av sykdom. Ved midlertidig ansettelser har en avtale om prøvetid størst betydning dersom arbeidsforholdet er av en viss varighet. Dette da et erfaringsmessig tar noe tid før det med sikkerhet kan fastslås om en nyansatt tilpasser seg arbeidet, er faglig dyktig og pålitelig. Prøvetiden bør normalt være seks måneder, dvs. lovens maksimum. Skulle ansettelsesforholdet være av en kortere varighet, og bedriften mener at det er aktuelt med prøvetid, må prøvetiden tilpasses arbeidsforholdets varighet.

FORLENGELSE AV PRØVETIDEN
Dersom arbeidstakeren har fravær i prøvetiden, som ikke skyldes bedriften, kan arbeidsgiveren bestemme at prøvetiden forlenges tilsvarende fraværets lengde. Forutsetningen for slik forlengelse er at arbeidsgiveren allerede ved ansettelsen har tatt skriftlig forbehold om forlengelse, og at arbeidsgiver gir skriftlig beskjed til arbeidstaker om forlengelsen av prøvetiden før det opprinnelige tidspunktet for utløpet av prøvetiden.

DOKUMENTER OPPFØLGINGEN
Prøvetiden skal benyttes til å vurdere arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke forvente noen idealytelse fra arbeidstaker. Det må også avsettes tid til nødvendig opplæring, veiledning og den ansatte må få tilbakemeldinger på sin arbeidsinnsats. Den systematiske opplæring og oppfølging, som arbeidstaker gis i prøvetiden, må dokumenteres. Arbeidsgiver har bevisbyrden dersom utfallet skulle bli oppsigelse, så dokumenter skriftlig alle forhold av betydning.

OPPSIGELSE AV ANSATTE I PRØVETID
Det er en noe romsligere adgang til å si opp arbeidstakere grunnet manglende tilpasning til arbeidet, faglig dyktighet og pålitelighet i prøvetiden, enn etter de alminnelige oppsigelsesregler der det kreves saklig grunn. Dersom en arbeidstaker blir sagt opp i prøvetiden er oppsigelsestiden 14 dager, dersom ikke annen oppsigelsestid skriftlig er avtalt. Dette forutsetter at saksbehandlingen er forsvarlig og at en formriktig oppsigelse kommer frem til den prøvetidsansatte innen utløpet av prøvetiden.

DOMSTOLENES VURDERING
Også prøvetidsansatte kan be om å få domstolenes vurdering av oppsigelsens gyldighet. Her er det en forskjell fra vanlige oppsigelsessaker. Den prøvetidsansatte, som sies opp, har normalt ikke rett til å stå i stilling under sakens gang. NHO Mat og Drikke anbefaler våre medlemmer å ta inn en bestemmelse om prøvetid i arbeidsavtalen med den enkelte. Vi bistår gjerne med valg av ordlyd i arbeidsavtalen, og vi kan gi råd når det gjelder vurderinger forut for en eventuell oppsigelse i prøvetiden.

JUS-SPALTEN
Advokatene i NHO Mat og Drikke bistår medlemsbedriftene innen spørsmål relatert til sykefravær og oppfølging. Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt