Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Hvordan ansette sesongarbeidere?

Hvordan ansette sesongarbeidere på lovlig måte?

Jushjørnet nr. 4 / 2016 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Mange av NHO Mat og Drikke sine medlemsbedrifter har produksjonstopper og høysesonger som gjøre at man i perioder av året har behov for mer arbeidskraft enn i resten av året.

Dette kan enten dreie seg om perioder med ekstra høy etterspørsel som høytider, eller perioder med ekstra tilgang på råvarer, eller at virksomheten er bundet opp til årstider, vekstsesonger eller lignende. Spørsmålet er da hvordan man lovlig kan fylle dette behovet for økt arbeidskraft uten samtidig å måtte ha en tilsvarende høy bemanning i roligere perioder.

Det ekstra behovet for mer arbeidskraft kan løses på flere måter. For det første kan man fordele arbeidstiden skjevt ut over året gjennom bruk av gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, eller man kan bruke overtid. Et annet alternativ er å ansett medarbeidere bare for disse «høysesongene». Temaet for denne artikkelen er hvordan man lovlig kan ansette slike sesongarbeidere, og hva man særlig må passe på ved slike ansettelser.

LOVLIGHETEN AV MIDLERTIDIG SESONGANSETTELSER
Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er at alle ansettelser skal være faste. Det kan gjøres unntak fra dette når særlige forhold foreligger, enten ved selve ansettelsesforholdet, eller ved at det foreligger et særlig behov for midlertidig arbeidskraft, dette følger av arbeidsmiljøloven § 14-9. Sesongansettelser for å øke bemanningen i perioder med særlig mye å gjøre er arbeid av «midlertidig karakter», og vil derfor som utgangspunkt være lovlig, og i kjernen av arbeid som er av midlertidig karakter. Dette gjelder selv om behovet gjentar seg hvert år.

Det er ikke et krav om at man på forhånd må vite hvor lang sesongen blir da dette kan være usikkert ved ansettelsen. Imidlertid vil det være begrensinger i hvor lang en sesong kan være for at det lovlig kan ansettes midlertidig. Dette vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, men det kan allikevel settes opp noen generelle utgangspunkter. Sesonger som nærmer seg et helt år vil ofte ikke gi grunnlag for midlertidig ansettelser. Eksempelvis vil en ansettelse for men sesong på ni måneder ofte anses som for lang.

På den andre siden er det klart at det ikke kan settes opp et krav om at ansettelsen bare kan være på tre til fire måneder. Jo lenger sesongen er jo større er plikten for arbeidsgiver til å forsøke å organisere arbeidet på en måte som gir faste ansettelser. Her vil eksempelvis muligheten for å sette den ansatte til andre oppgaver utenfor sesongen være av betydning. Andre momenter kan være muligheten for gjennomsnittsberegning av arbeidstiden over året samt arbeidsgivers mulighet til å styre ferieavviklingen.

FERIEVIKARER
En annen type sesongansettelser er ferievikarer. Dette kan dreie seg om vikarer for konkrete enkelte ansatte, eller i forbindelse med ferieavvikling mer generelt. Her er ikke arbeidet midlertidig, men det er et midlertidig behov for å ta inn ekstra ansatte fordi arbeidsstyrken er redusert som følge av ferieavvikling.

Dette vil også normalt være lovlige «sesongansettelser». Det er imidlertid viktig at arbeidsgiver her holder tungen rett i munnen og er klar på hva som er grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Om det er vikariat eller om arbeidet er av midlertidig karakter skal fremgå av arbeidsavtalen, og det kan være forskjellige rettslige virkninger av disse to ansettelsesformene, særlig knyttet til hvor lenge den ansatte kan være ansatt før arbeidsforholdet anses fast, og i forhold til fortrinnsrett etter avsluttet midlertidig ansettelse. Dette er særlig viktig å være klar over der den ansatte har andre midlertidige ansettelser i bedriften enten før eller etter sesongansettelsen.

Kjøttbransjen vil i hver utgave bringe en artikkel knyttet til juridiske forhold i kjøttbransjen. Det er NHO Mat og Drikke som skriver og de tar opp aktuelle juridiske forhold knyttet til denne bransjen. Som medlem i NHO Mat og Drikke
kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt