Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Hva er risikovurdering i en kjøttbedrift?

Hva er risikovurdering i en kjøttbedrift?

Jushjørnet nr. 2 / 2018 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
– Risiko er sannsynligheten for at en hendelse kan skje og konsekvensen av hendelsen. Det vil si at det er et avvik fra det normale.

En risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din. Som arbeidsgiver/ leder skal du kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge en skade eller ulykke.

HVORFOR RISIKOVURDERING?
Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Arbeidet med å kartlegge og redusere risiko er en del av den systematiske internkontrollen, se «Forskrift om internkontroll».

HVEM HAR ANSVARET?
Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen. Arbeidsgiver kan delegere selve arbeidet til for eksempel en prosjektgruppe som kan/bør bestå av Verneombudet (VO), ansatte og eventuelt bedriftshelsetjenesten, BHT. Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver involverer og samarbeider med VO og ansatte som «vet hvor skoen trykker».

Målet er at ingen skal bli skadet eller syk på grunn av arbeidet. Eller at det er forhold på arbeidsplassen som får konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr, osv.

HVORDAN GJØR VI DET?
Det er viktig å få god og riktig informasjon om risikoområdene som arbeidsoperasjoner eller andre forholdene dere skal vurdere. Det er både de fysiske og de psykiske arbeidsforholdene som skal vurderes. Eksempler på de fysiske forholdene kan være; glatte gulv, støy, støv, ensidig og tungt arbeid, fare for kutt- og klemskader. Eksempler på de psykiske forholdene kan være; stress, høyt tempo, konflikter mellom ansatte, omorganiseringer o.l.

HVA KAN SKJE?
Erfaringer, uhellsrapporter og hendelser fra egen virksomhet er viktige for å vite hva som kan skje. Avviksrapporter og meldinger/ registrering av nesten ulykker, ulykker, skader med og uten fravær danne et godt grunnlag for spørsmålet «Hva kan skje»?

HVOR SANNSYNLIG ER DET?
Ta for dere de mest aktuelle hendelsene og forsøk å vurdere sannsynligheten for at det kan skje. Grader hver hendelse ut fra hvor sannsynlig det er at den inntrer. En vanlig måte å definere risiko på er «Risikonivå = sannsynlighet x konsekvens». Det vil si at uønskede hendelser som både har høy sannsynlighet for å inntreffe og alvorlig konsekvens har et høyt risikonivå. Det kan være mange årsaker til at en uønsket hendelse inntreffer, f.eks. manglende vedlikehold, teknisk svikt, for dårlig opplæring mv.

HVILKE FØLGER KAN HENDELSEN GI?
Det er vanlig å skille mellom tre typer konsekvenser:

  • person
  • arbeidsmiljø
  • materielle verdier

HVORDAN REDUSERE RISIKO?
Når risiko er vurdert, skal det lages en forpliktende handlingsplan. Planen skal spesifisere og prioritere konkrete risikoreduserende tiltak. Det skal være en ansvarlig person for tiltakene, settes tidsfrister og avsettes nødvendige midler.

Tiltakene kan dreie seg om alt fra tekniske forbedringer, opplæring og  øvelser, nye rutiner mv.

Oppfølgingen av handlingsplanen må dokumenteres. For å opprettholde oppmerksomheten på arbeidet med å redusere risiko er det viktig at  arbeidsgiver/ledelsen følger opp og jevn.

Husk å gjenta risikovurderingen med passende mellomrom og når det gjennomføres endringer som påvirker risikoforhold.

Vi anbefaler NHOs nye «Risikostyringsverktøy», som er et E-læringsverktøy som vil være tilgjengelig for våre medlemmer fra og med 15. februar på våre hjemmesider.

skillelinje orange

Artikkelen er hentet fra NHOs side Arbinn.no. som er tilgjengelig for alle våre medlemmer. Her finnes mange veiledninger og maler på både det arbeidsrettslige- og på HMS- området.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt