Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Hva er permittering?

Hva er permittering?

Jushjørnet nr. 10 / 2013 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
- Permittering er arbeidsgivers adgang til midlertidig å opphøre lønns- og arbeidsplikten når det foreligger en saklig grunn.

Arbeidstakerne blir ved permittering midlertidig helt eller delvis løst fra sin arbeidsplikt. Er det grunn til å tro at bortfallet av arbeid vil være permanent, må bedriften heller vurdere oppsigelse begrunnet i arbeidsgivers forhold. Permittering må ikke blandes sammen med arbeidstakers rett til permisjon. Når det er arbeidstakeren som ønsker et slikt midlertidig opphold av rettigheter og plikter, benyttes uttrykket permisjon.

Hovedavtalen
Hvor finnes det regler om permittering? Arbeidsmiljøloven (aml.) regulerer ikke adgangen til å permittere direkte, men loven forutsetter at det er en adgang til å permittere. Det fremgår nemlig av aml. § 15–3, 9. ledd at ansatte som er permittert og som ønsker å avslutte sitt arbeidsforhold har en 14 dagers oppsigelsesfrist. I Lov om lønnsplikt under permittering (Permitteringslønnsloven) finnes bl.a. bestemmelser om avlønning av ansatte som blir permittert. Bestemmelse om rett til dagpenger under permittering finnes i Folketrygdloven (ftrl.) kap. 4.

Hovedavtalen mellom LO og NHO har regler om permittering i kapittel 8. Videre legger teori og praksis til grunn en viss adgang til å permittere på sedvanerettslig grunnlag. Domstolene har lagt på vei ansett bestemmelsene i Hovedavtalen som retningsgivende for når man kan permittere. Den videre fremstilling vil bygge på Hovedavtalens (HA) bestemmelser.

Saklig grunn
Permittering kan foretas når saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften, jfr. HA § 8–1 nr. 1. Vilkåret om saklig grunn kan være oppfylt når arbeidsgiver for en begrenset periode ser at arbeidstakerne ikke kan beskjeftiges på en for bedriften forsvarlig måte. Årsaken til permittering kan f.eks. være ulykke, sviktende ordretilgang, bortfall av kontrakt, råstoffmangel eller arbeidskonflikter. For å få rett til dagpenger under permittering skal det foreligge mangel på arbeid, eller andre forhold arbeidsgiver ikke kan påvirke, jfr. ftrl. § 4-7 .

Konferanse med tillitsvalgte
Før permitteringsvarsel gis, skal arbeidsgiver drøfte med tillitsvalgte, jfr. HA § 8–2. Har ikke bedriften tillitsvalgte, kan verneombud brukes eller det kan oppnevnes en tillitsvalgt for anledningen. I møtet med tillitsvalgte bør arbeidsgiver bl.a. drøfte behovet for permitteringer, omfang av permitteringene, eventuelt om det foreligger andre muligheter enn permittering, utvelgelseskretsen, utvelgelseskriteriene, permitteringens sannsynlige lengde, hvordan permitteringsvarslingen skal gis og neste møte bedriften skal ha med tillitsvalgte hvis varigheten av permitteringen ikke er fastsatt. Fra konferansen skal det settes opp en protokoll som viser hva som ble drøftet og som undertegnes av alle som var tilstede.

Varsel om permittering til NAV
Arbeids- og velferdsetaten skal varsles om permitteringer av et visst omfang, jfr. lov om arbeidsmarkedstjenester § 8.

Les hele saken i bladet Kjøttbransjen nr 10, 2013.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt