Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Hva er forebyggende HMS-arbeid?

Hva er forebyggende HMS-arbeid?

Jushjørnet nr. 2 / 2017 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Forebyggende arbeid innebærer å gjøre ting i forkant, altså før skaden, ulykken og/eller helseproblemene dukker opp. På den måten reduseres risikoen for at slike forhold inntreffer.

Forebyggende arbeid er ikke noe arbeidsgivere foreta seg kun én gang, men skal være en del av det kontinuerlige HMS-arbeidet. Forebyggende arbeid handler om å ha et system/ rutine for bedriftens helse- miljø- og sikkerhets på plass.

HVORFOR FOREBYGGENDE HMS-ARBEID?
Det å arbeide forebyggende med helse, miljø og sikkerhet i en bedrift er både lurt, lønnsomt og lovpålagt. Det beste er å være «førevar». Kostnadene som er knyttet til ulykker, skader og sykefravær reduseres. Forebyggende HMS-arbeid øker trivsel og arbeidsglede, som igjen resulterer i god produktivitet/serviceinnstilling, stabilitet og kompetanse i arbeidsstokken. Det forebyggende HMS-arbeidet i en bedrift bør ha som et overordnet mål å forbedre helsen og arbeidsevnen til arbeidsstokken. Det bør ikke være noe som gjøres kun fordi arbeidsmiljøloven og dens forskrifter stiller krav om det.

Gode arbeidsrutiner og opplæring er eksempler på forhold som bør iverksettes som ledd i bedriftens forbyggende HMS-arbeid. Dersom en skade eller ulykke skulle inntreffe, og alle er godt skolerte, vil både arbeidsgiver og de ansatte vite hvordan en slik situasjon skal håndteres.

HVORDAN ARBEIDE FOREBYGGENDE?
En bedrift som har god kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse, har bedre forutsetninger for å arbeide målrettet med forebygging. I det følgende gis eksempler på tiltak som bør  iverksettes.

STATISTIKK
Forskning viser at ved å registrere og følge opp alle forhold, både store og små ulykker/skader, nestenulykker mv., reduseres de alvorlige og større ulykkene/skadene. Et viktig bidrag i denne sammenheng er å føre statistikk over følgende forhold:

 • Skade som resulterer i fravær dagen etter ulykken
 • Skade uten fravær
 • Ulykke uten skader
 • Nesten ulykke
 • Farlig forhold
 • Uønsket hendelse

Statistikken vil gi en god oversikt over hvor skadene og/eller ulykkene skjer, samt hyppigheten og omfanget av disse. For å unngå at skader og ulykker forekommer på nytt, bør arbeidsgiver benytte  statistikkmaterialet til å kartlegge hvilke tilretteleggingstiltak som bør iverksettes, hvilke arbeidsrutiner som bør endres, vurdere om det er nødvendig med ytterligere opplæring av de ansatte e.l. Etter flt. § 25-2 skal dessuten arbeidsgivere føre statistikk over de ansattes sykefravær.

For arbeidsgivere er det viktig å være klar over at man ved dødsfall og alvorlige ulykker/personskader har plikt til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet.

INTERNE RUTINER
En annen viktig forutsetning for et godt HMS-arbeid er å etablere en bedriftskultur som oppmuntrer til å si ifra om forhold på arbeidsplassen som ikke er tilfredsstillende/farlig e.l., og som det bør endres på. Følgende elementer/forhold bør derfor være på plass:

 • Det er lov til å si i fra/varsle om farlige forhold eller lignende
 • Det er aksept for å ta opp ting som er den enkelte medarbeiders subjektive oppfatning
 • Forhold som oppdages, følges umiddelbart opp og eventuelle tiltak iverksettes

Bedrifter som har etablert rutiner for rapportering av avvik, som har foretatt risikovurderinger mv., har et klart fortrinn i det forebyggende HMS-arbeidet.

INFORMASJON, OPPLÆRING OG SAMARBEID
God informasjon og opplæring gir trygghet både i forhold til det arbeidet som skal gjøres, men også i forhold til risikoen ved arbeidet.

 • HMS -rutiner/retningslinjene følges
 • Alle får opplæring og forstår viktigheten av å følge rutinene
 • Et godt samarbeid mellom de ansatte (og ledelsen)
 • Man sier ifra til hverandre

Kommunikasjon og samarbeid mellom arbeidstakerne, ledelsen og vernepersonell er viktig. Har din bedrift ulike møteplasser der arbeidsmiljø diskuteres?

Advokatene i NHO Mat og drikke bistår medlemsbedriftene innen spørsmål relatert til sykefravær og oppfølging. Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt