Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Huskeliste ved ansettelse av julevikarer

Huskeliste ved ansettelse av julevikarer

Jushjørnet nr. 9, 2011 av advokat Kari Gimmingsrud, Haavind AS
- Julen er en av årets høysesonger for mange bedrifter. I hektiske perioder kan det være behov for ekstra hjelp. Hva er viktig for en arbeidsgiver i kjøttbransjen å huske på når bedriften skal ansette en arbeidstaker for en tidsbegrenset periode? Her får du en huskeliste.

I Norge er hovedregelen at alle arbeidstakere skal ansettes fast. Det er imidlertid både praktisk – og i en del tilfeller lovlig – å ansette arbeidstakere for en midlertidig periode. For eksempel gjelder det vikarer for arbeidstakere som er fraværende på grunn av ferie, sykdom,  foreldrepermisjon mv. Et annet typisk tilfelle er kortvarige arbeidstopper eller sesongvariasjoner som det ikke er mulig å dekke opp med fast arbeidskraft.

Her får du som arbeidstaker en huskeliste for ansettelse av midlertidige arbeidstakere:

 1. Skriftlig arbeidsavtale: Det skal inngås en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Selv kortvarige vikariater på 1–2 uker skal ha en skriftlig avtale. I arbeidsmiljøloven § 14–6 er det fastsatt hva en arbeidsavtale skal inneholde, herunder:
  - partenes identitet (navn, fødselsdato, org.nr.mv)
  - arbeidsstedet
  - en beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori
  - tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse og forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig (herunder vikariater)
  - eventuelle bestemmelser om prøvetid
  - arbeidstakerens rett til ferie og feriepenger og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet
  - oppsigelsesfrister
  - avtalt lønn og eventuelle tillegg, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling
  - lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstid
  - lengde av pauser
  - eventuell avtale om særlig arbeidstidsordning, herunder turnus
  - opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

  For arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned skal arbeidsavtale inngås umiddelbart. I øvrige tilfeller snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

 2. Lønn og feriepenger: Det er viktig at arbeidsavtalen angir den avtalte lønnen og eventuelle tillegg. Vikarer og andre midlertidige ansatte har rett til feriepenger som alle andre arbeidstakere. Feriepenger opptjenes i tillegg til arbeidsvederlaget og kan ikke inkluderes i lønnen. Opptjente feriepenger skal som hovedregel utbetales separat ved arbeidsforholdets avslutning.
   
 3. Forsikring: Alle arbeidstakere skal være omfattet av en yrkesskadeforsikring. Som hovedregel skal midlertidige ansatte også meldes inn i øvrige forsikringsordninger som arbeidsgiveren tilbyr de ansatte, for eksempel ulykkesforsikring.
   
 4. Pensjon: I 2007 ble det innført obligatorisk tjenestepensjon for alle arbeidstakere i privat sektor. Pensjonsordningen kan enten etableres i samsvar med lov om innskuddspensjon eller lov om foretakspensjon. Alle arbeidstakere som oppfyller minimumsvilkårene i ordningen har rett til medlemskap. Vanligvis gjelder følgende:
   
 5. - Pensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere i bedriften som har fylt 20 år
  - Arbeidstaker må være pliktig medlem av folketrygden
  - Arbeidstaker som har mindre enn en femdels stilling i foretaket, skal ikke være medlem av pensjonsordningen. Det samme gjelder sesongarbeidere som utfører mindre enn en femdel av tilsvarende fulltidsstilling per år
 6. Julevikarer vil normalt ha mindre enn en femdels stilling, og arbeidstakeren har således ikke rett til medlemskap i pensjonsordningen. Andre regler for medlemskap kan følge av vedtektene for ordningen. Ta kontakt med din forsikringsog pensjonsleverandør hvis du er i tvil.
 7. Arbeidstid og overtidsgodtgjørelse: Både arbeidsmiljøloven kap. 10 og flere tariffavtaler har bestemmelser om arbeidstid, hviletid og overtidsgodtgjørelse. Midlertidige arbeidstakere er omfattet av de samme reglene, selv om ønsket om å jobbe overtid kanskje er ekstra stor for denne gruppen. For arbeidsgiver er det viktig å sette seg inn i hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Etter arbeidsmiljøloven er minimumsregelen at det skal betales et overtidstillegg på minst 40 % av lønnen. Andre satser kan følge av tariffavtale.
   
 8. Opphør av arbeidsforholdet: For vikarer og andre midlertidige arbeidstakere er hovedregelen at arbeidsforholdet opphører ved det avtalte tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet. Det er ikke nødvendig å gi skriftlig varsel om opphør for kortvarige arbeidsforhold på mindre enn et år.
   
 9. Ansatte under 18 år: Arbeidsmiljøloven åpner for at barn over 13 år kan arbeide, men det gjelder en del særregler, blant annet for type arbeid, arbeidstid, hviletid mv. Detaljerte bestemmelser finnes i forskrift om arbeid av barn og ungdom (av 30. april 1998 nr. 551). Generelt er det viktig at arbeidstiden legges slik at den ikke hindrer skolegang, eller hindrer ungdommen i å dra nytte av undervisningen. For bedrifter som er bundet av tariffavtale, er det også viktig å huske på at enkelte overenskomster har egne bestemmelser om lønn for barn under 18 år. Før barn som er under 15 år eller er skolepliktig settes til arbeid, skal arbeidsgiver også sørge for at det innhentes skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte.

Ta kontakt
Har du spørsmål eller kommentarer til artikkelen så ta kontakt med advokat Geir Steinberg eller advokat Nina Melandsø hos Haavind. De kan også kontaktes hvis det er andre spørsmål eller behov for juridisk bistand i konkrete saker.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt