Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Hjelp, jeg er saksøkt!

Hjelp, jeg er saksøkt!

Jushjørnet nr. 9, 2012 av Mats Ruland, advokat i Haavind AS.
- For den som blir saksøkt er det viktig å håndtere tvisten på riktig måte for at utfallet skal bli best mulig.

En del bedrifter og privatpersoner opplever i løpet av livet å bli involvert i et søksmål i en eller annen form. Noen opplever også å bli saksøkt, og for mange er dette svært belastende. For den som blir saksøkt er det viktig å håndtere tvisten på riktig måte for at utfallet skal bli best mulig.

Dersom den som saksøkes ikke har vært bistått av advokat skal søksmålet reises for forliksrådet. Hovedregelen er her at søksmålet skal anlegges i den rettskretsen der saksøkte har sitt alminnelige verneting, det vil noe forenklet si domstolen der saksøkte er bosatt (privatpersoner) eller har registrert kontoradresse (bedrifter).
Det finnes noen unntak fra hovedregelen som vi ikke vil kommentere her.

125 000 kroner
Dersom begge parter har vært bistått av advokat før stevningen tas ut og kravet gjelder mer enn 125 000 kroner kan søksmålet tas ut direkte for tingretten. Dersom saksøkte ikke har vært bistått av advokat og saksøkeren tar ut stevning for tingretten skal saken henvises til riktig forliksråd. Forliksrådet er laveste ledd i rettssystemet for sivile saker.

Overholdelse av frister
Fra forliksklage eller stevning innleveres starter en rettslig prosess, og det gjelder å være aktsom på de på legg som kommer fra forliksrådet og retten. For eksempel vil man motta et pålegg om tilsvar, dvs. kort fortalt å kommentere søksmålet med en frist for å inngi tilsvar. Det er veldig viktig å overholde tilsvarsfristen, og gjør man ikke det risikerer den saksøkte at det avsies fraværsdom mot ham. En fraværsdom kan påføre den saksøkte praktiske problemer i form av utlegg, samt påføre han en rekke kostnader.

I enkelte typer saker, for eksempel krav under 125 000 kroner (såkalt småkravsprosess) risikerer den saksøkte at han ikke får overprøvd saken der tingretten har avsagt en fraværsdom. Den saksøkte risikerer dette selv om fraværsdommen er uriktig. Tvisteloven inneholder detaljerte regler om hva et tilsvar skal inneholde.

Bør jeg søke råd fra advokat?
De aller fleste som blir saksøkt kontakter en advokat for å få bistand. Det er en rekke gode grunner til å få bistand fra en advokat. En advokat vil være nøytral og kan gi den saksøkte en mer objektiv vurdering av saken, for eksempel om det er grunnlag for kravet mot den saksøkte eller ikke. Partene er ofte preget av konflikten/ tvisten, og har ofte vanskeligere med å se svakhetene og styrkene ved egen sak.

En advokat kjenner også de «rettslige spillereglene» for domstolen og har erfaring med å legge strategi for hvordan er sak bør legges opp og presenteres for dommeren. Et annet forhold er at mange saker reiser vanskelige rettslige vurderinger, der advokatenes innsikt og kompetanse er avgjørende for å få en god oppfølging. Normalt bør man velge en advokat som er spesialist på det fagfelte saken gjelder.

Hvor god er saken?
I løpet av en rettslig prosess bør den saksøkte få en vurdering av hvor «god» saken er, en såkalt vurdering av prosessrisikoen. Dette bør helst skje så tidlig som mulig, men av og til lar dette seg ikke gjøre med en gang av flere grunner.

En rettssak er kostbar, og har man en dårlig sak, bør forliksmulighetene vurderes. Men noen ganger kan den saksøkte av taktiske og forretningsstrategiske grunner være tjent med å stå imot et krav, selv om han har en «dårlig sak».

Megling og forlik
I dag mekles svært mange sakser i forliksrådet og i tingretten og lagmannsretten, og mange av sakene som mekles ender med forlik. Ved mekling gis partene muligheten til selv å finne frem til en minnelig løsning med hjelp fra sine advokater og dommeren/mekleren. Mekling er ofte en kostnadseffektiv og hurtig måte å løse en sak på. Særlig hvor partene skal samarbeide for fremtiden er det hensiktsmessig å finne en minnelig løsning.

Dersom saken ikke forlikes vil det bli avholdt en hovedforhandling. Dette skjer typisk der partene står langt fra hverandre at det ikke er grunnlag for å mekle saken. I noen tilfeller vil det også være best for saksøker og saksøkte at det avsies en dom som avgjør tvisten mellom partene, men man må være forberedt på at domstolsbehandlingen kan ta lang tid, særlig hvis det blir ankebehandlinger.

Ta kontakt
Ta gjerne kontakt med advokat Marie Vaale-Hallberg i Haavind dersom du har spørsmål eller kommentarer til denne artikkelen. Det samme gjelder dersom du har spørsmål eller behov for juridisk bistand.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt