Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Foreslår endringer i konkurranseloven

Foreslår endringer i konkurranseloven

Jushjørnet nr. 3, 2012 av Anne Beate Saga Hammerstad, advokat i Haavind og medlem av Konkurranselovutvalget.
- 14. februar i år ble Konkurranselovutvalgets utredning, NOU 2012:7 «Mer effektiv konkurranselov », levert til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet.

Endringsforslagene knytter seg særlig til regelverket for kontroll med fusjoner og oppkjøp samt Konkurransetilsynets etterforskning og håndheving av brudd på konkurranseloven.

Den mest praktiske endringen for kjøttbransjen vil trolig være at det foreslås en betydelig økning fra dagens lave terskler for meldeplikt for fusjoner og oppkjøp. Utvalgets forslag har høringsfrist 16. mai. Departementet vil legge frem et lovforslag om endringer i konkurranseloven for Stortinget våren 2013. I denne artikkelen vil vi trekke frem noen av de viktigste forslagene fra utvalget.

Forbudsbestemmelsene
Konkurranseloven setter i dag forbud mot konkurransebegrensende samarbeid og mot misbruk av dominerende stilling. Forbudene bygger på tilsvarende forbud i EU/EØS. Utvalget foreslår ingen endringer i disse bestemmelsene. Utviklingen etter at dagens lov ble vedtatt tilsier et fortsatt behov for like regler i Norge og EU/ EØS.

Endringer i fusjonsregelverket
Utvalget foreslår omfattende endringer i regelverket om fusjoner og oppkjøp. Blant de viktigste forslagene er en betydelig økning av terskelverdiene for meldeplikten. Dette medfører at de minste oppkjøpene ikke lenger trenger å meldes til Konkurransetilsynet. Etter dagens lov må fusjoner og oppkjøp meldes dersom de selskapene som berøres har en samlet omsetning i Norge på 50 millioner kroner. Det er likevel ikke meldeplikt dersom bare et av selskapene har omsetning i Norge over 20 millioner kroner.

Dersom utvalgets forslag får gjennomslag, vil meldeplikten først inntre når virksomhetene har samlet omsetning i Norge på 1 milliard kroner, og mer enn én av virksomhetene har omsetning over 100 millioner kroner. Terskelverdiene i Norge vil da ligge på nivå med våre naboland Sverige og Danmark. Det er anslått at omtrent 70 prosent av dagens meldinger vil bortfalle med de nye terskelverdiene. For bedrifter som slipper unna meldeplikten, kan fusjonen eller oppkjøpet gjennomføres med en gang, uten å vente på klarering fra Konkurransetilsynet.

Dagens ordning med alminnelig og fullstendig melding foreslås også endret av utvalget. Dersom en fusjon eller et oppkjøp omfattes av meldeplikten etter de nye reglene, skal det kun sendes inn én melding, som blir mer omfattende enn dagens alminnelige melding. Samtidig foreslår utvalget at det kan inngis forenklet melding for enkelte oppkjøp, fusjoner eller joint ventures, for eksempel hvis de involverte bedriftene ikke har overlappende virksomhet. Nærmere regler om forenklet melding foreslås regulert i forskrift.

Utvalget foreslår også endringer for å få til en mer effektiv fusjonsprosess, og at sakene kan løses raskere enn etter dagens system. For eksempel foreslås det at partene kan foreslå tiltak som gjør at oppkjøpet kan godkjennes på et tidlig stadium.

Amnestiordningen
Amnestiordningen i konkurranseloven innebærer at den første bedriften som melder fra om ulovlig samarbeid til Konkurransetilsynet, slipper å betale overtredelsesgebyr (bot). Ordningen regnes som et effektivt virkemiddel både til å oppdage skjult ulovlig samarbeid (karteller), og til å hindre at bedriftene deltar i slikt samarbeid. Utvalget foreslår endringer i amnestiordningen, som skal få flere bedrifter til å melde seg til Konkurransetilsynet. Både bedriften som melder fra og de ansatte i bedriften, skal etter forslaget både slippe bot og straff. Videre foreslås det at informasjonen som bedriften gir til tilsynet under amnestiordningen skal unntas offentlighet for ikke å øke risikoen for erstatningssøksmål fra kunder og konkurrenter.

Avslutning av saker på vilkår
Konkurransetilsynet kan i dag inngå uformelle avtaler med bedrifter i saker som dreier seg om brudd på forbudene i loven. I noen tilfeller har Konkurransetilsynet avsluttet sin saksbehandling, fordi en bedrift på bakgrunn av innspill fra Konkurransetilsynet har endret avtalene sine. Utvalget foreslår at bedriftene kan påta seg bindende forpliktelser overfor Konkurransetilsynet, som avhjelper de konkurransemessige bekymringer tilsynet måtte ha. Konkurransetilsynet treffer deretter vedtak om at saken avsluttes på disse bindende vilkårene. Saken løses effektivt, uten at det er nødvendig for Konkurransetilsynet å fastslå om bedriftene har brutt forbudene i konkurranseloven. Samtidig kan Konkurransetilsynet håndheve brudd på vedtaket.

Beslag på bakgrunn av «dawn raid»
I dag kan Konkurransetilsynet ta med seg originale dokumenter når de er på kontrollbesøk (såkalt «dawn raid»). Utvalget foreslår at dette endres slik at Konkurransetilsynet som hovedregel bare kan ta med kopier, og la bedriftene beholde originalene. Det foreslås også at rettens beslutning om bevissikring i større grad skal angi hva kontrollen dreier seg om. Forslagene vil gjøre det enklere for bedriften å vite hva Konkurransetilsynet mistenker den for. Utvalget foreslår i tillegg egne regler om databeslag.

Bedriften skal få kopi av speilkopier som Konkurransetilsynet tar av bedriftens servere, harddisker mv. Bedriften skal også ha rett til å ha en representant til stede når Konkurransetilsynet gjennomgår databeslaget, for å kunne luke ut beslagsfritt materiale (advokatkorrespondanse). Utvalgets forslag vil styrke bedriftens rettigheter overfor Konkurransetilsynet, sammenlignet med dagens lov.

Ta kontakt
Har du spørsmål eller kommentarer til artikkelen så ta kontakt med advokat Marie Vaale-Hallberg hos Haavind. Det samme gjelder derson du har andre spørsmål eller behov for juridisk bistand i konkrete saker.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt