Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Foreldelse av gjeld – pass på tiden!

Foreldelse av gjeld – pass på tiden!

Jushjørnet nr. 6, 2012 av Vebjørn Krag Iversen, senioradvokat i Haavind AS
Har du utestående fakturaer som aldri blir betalt? I så fall bør du være påpasselig med å ta de nødvendige skritt før gjelden foreldes og bortfaller.

Forfall, Foreldelsesloven, Foreldelsesfrist, Gjeld, Kreditt, Konkurs

Passivitet
De fleste bedrifter yter i større eller mindre grad kreditt til sine kunder og løper derigjennom en risiko for ikke å få betalt. Den manglende betalingen kan for eksempel skyldes at kunden ikke har penger til å dekke kravet eller er uenig i grunnlaget for kravet. Etter hvert som tiden går og betaling ikke blir foretatt, taler imidlertid mange hensyn for at man bør ta andre aktive skritt for å avklare situasjonen. I jussen finner man mange eksempler på at man taper sin rett gjennom passivitet, og et eksempel er reglene om foreldelse av gjeld som finnes i Lov om foreldelse av fordringer (Foreldelsesloven).

Når et pengekrav er foreldet faller skyldnerens plikt til å betale bort, noe som vil si at kreditor ikke vil få tilbakebetalt gjelden. For å unngå at kundefordringer tapes som følge av foreldelse er det derfor viktig at kreditor har kjennskap til i hvilke tilfeller det må tas grep for å avverge foreldelse.

Foreldelsesfristen – tre år
Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år, noe som vil si at kreditor som utgangspunkt har tre år på seg til å sørge for inndrivelse av gjelden. Foreldelsesfristen tar til å løpe fra det tidspunkt kreditor tidligst kunne kreve kravet betalt. I tilfeller hvor dato for forfall er avtalt/bestemt på forhånd, for eksempel gjennom forfallsdato for en faktura, vil forfallsdatoen danne utgangspunktet for fristen.

I de sjeldne tilfeller hvor forfallsdato ikke er bestemt, har kreditor som hovedregel rett til å kreve betaling umiddelbart etter at gjelden er stiftet og foreldelsesfristen starter derfor i slike tilfeller å løpe umiddelbart etter at gjelden er stiftet.

Det finnes også enkelte særlige unntaksregler som utvider foreldelsesfristen til 10 år fra forfall, blant annet for krav som er stiftet som gjeldsbrevlån og enkelte typer pengelån som ikke går til finansiering av kredittkjøp. Bestemmelsene er imidlertid lite praktisk i de fleste tilfeller hvor det ytes kundekreditt til kjøp av varer, og for de fleste tilfeller må man derfor holde seg til 3-årsregelen. Det nevnes også for ordens skyld at salgspant foreldes ett år etter forfallstid for pantekravet.

Kreditors avbrytelse av foreldelsesfristen
For at kravet ikke skal bortfalle ved foreldelse må foreldelsesfristen avbrytes. I foreldelsesloven stilles det krav om at det foretas en aktiv handling fra kreditor eller skyldneren for at fristen skal avbrytes.

For at du som kreditor selv skal kunne avbryte foreldelsen må du som hovedregel sette i verk rettslige skritt mot skyldneren for å få dom, skjønn eller voldgiftsdom. Et praktisk eksempel er at betalingskravet bringes inn for i forliksrådet gjennom en forliksklage eller for tingretten gjennom stevning. Dersom rettslige skritt fører til dom løper ny foreldelsesfrist på 10 år.

En begjæring til namsmannen om tvangsfullbyrdelse (utlegg eller dekning), vil også avbryte foreldelsesfristen, forutsatt at kreditor har tvangsgrunnlag – det vil for eksempel si at kreditor har fått en dom eller et rettsforlik på at han har krav på  betaling av gjelden.

Skriftlig aksept
Videre kan kreditor avbryte foreldelse ved å begjære skyldneren konkurs eller ved å anmelde en fordring i konkursboet. Hvis den anmeldte fordringen ikke blir godkjent eller prøvet, varer virkningen av avbruddet i ett år etter avgjørelsen om ikke å godkjenne eller prøve fordringen. Fristen kan avbrytes med rettslige skritt på vanlig måte.

For salgspant som nevnt ovenfor avbrytes foreldelse bl.a. ved at det innen ettårsfristen framsettes begjæring om tvangssalg eller tilbakelevering for namsmannen, eller at det åpnes konkurs og salgspantet innen ettårsfristen utrykkelig påberopes i fordringsanmeldelsen.

Det kan være kostnadskrevende å ta rettslige skritt for å avbryte en foreldelsesfrist. Et enklere og rimeligere alternativ kan være å innhente skriftlig aksept fra skyldneren om at fristen utsettes eller at skyldneren signerer et gjeldsbrev som vil gi kravet en ny foreldelsesfrist på 10 år som nevnt ovenfor. Dette forutsetter imidlertid at partene er enige om gjeldens eksistens, noe som ofte ikke vil være tilfellet.

Skyldnerens avbrytelse av foreldelsesfristen
Foreldelsesfristen kan imidlertid også avbrytes av skyldneren. Det mest praktiske tilfellet er at skyldneren overfor kreditor erkjenner gjeldens eksistens. For eksempel vil et løfte om betaling av gjelden utgjøre en slik erkjennelse. Det samme gjelder delvis betjening av gjelden fra skylderen.

I prinsippet er det tilstrekkelig at gjelden erkjennes muntlig fra skyldneren, eksempelvis i telefon. Av bevismessige årsaker anbefales imidlertid at man innhenter en skriftig erkjennelse direkte fra skyldneren.

Som denne korte gjennomgangen av foreldelsesreglene viser er det viktig at bedrifter forholder seg aktivt til sine fordringer og sørger for at disse ikke foreldes. I praksis kan foreldelsesreglene være vanskelige å forvalte, dersom du er i tvil, kan det lønne seg å søke råd.

Ta kontakt
Har du spørsmål eller kommentarer til artikkelen så ta kontakt med advokat Marie Vaale-Hallberg hos Haavind. Det samme gjelder derson du har andre spørsmål eller behov for juridisk bistand i konkrete saker.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt