Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Fastettelse av ansattes ferie i 2013

Fastettelse av ansattes ferie i 2013

Jushjørnet nr. 1 / 2013 av Camilla Schrader Roander, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- Flere reiseoperatører lokker med gode ferietilbud, Kan ansatte la seg friste til å bestille ferien sin allerede nå? Hvem er det egentlig som bestemmer når ferien skal tas?

Jus-spalten: Hver utgave bringer en artikkel knyttet til juridiske forhold i kjøttbransjen. Advokat Camilla Schrader Rolander tar her opp aktuelle juridiske forhold knyttet til bransjen.

Rettighetene til feriefritid og feriepenger er nedfelt i Lov om ferie av 29.4.1988. I tillegg har enkelte ansatte utvidede ferierettigheter ved at «den femte ferieuken» er nedfelt i tariffavtale eller i arbeidsavtalen.

Arbeidsgiver bestemmer
Uansett om ferien er lovfestet eller avtalefestet, er det som hovedregel arbeidsgiver som bestemmer når den ansatte skal avvikle ferie. Unntak fra hovedregelen er arbeidstakers rett til å kreve hovedferie, dvs. arbeidstakers rett til å kreve at 18 virkedager (15 feriedager) avvikles samlet i perioden 1. juni til 30. september (hovedferieperioden). Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Videre kan arbeidstakeren kreve at restferien på syv virkedager (seks feriedager) avvikles samlet innenfor ferieåret.

Arbeidstaker kan også krev at «den femte ferieuken» avvikles samlet. Sykdom hos arbeidstaker eller oppsigelse av arbeidsforholdet kan også begrense arbeidsgivers styringsrett hva gjelder plassering av ferien.

Produktivitet
Krever en ansatt hovedferie, er det arbeidsgiveren som bestemmer når de 18 virkedagene (15 feriedagene) skal avvikles innenfor hovedferieperioden. Det er også arbeidsgiveren som bestemmer når i ferieåret restferien og den femte ferieuken skal avvikles, og om ukene skal avvikles samlet eller enkeltvis. Hovedorganisasjonene oppfordrer partene til å plassere «den femte ferieuken» ferien slik at kravet til produktivitet blir ivaretatt.

– Planlegg i god tid
Selv om arbeidsgiver som hovedregel fastsetter feriens plassering i ferieåret skal arbeidstakeren, eventuelt arbeidstakers tillitsvalgte, gis mulighet til å komme med ferieønsker før ferien fastsettes.

Dette da arbeidstaker kan kreve å få beskjed om ferietidspunktet senest to måneder før ferien starter, så fremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. Selv om det er noen unntak fra denne fristen, bør arbeidsgiver planlegge ferieavviklingen i god tid. Enkelte bedrifter har etablert praksis for drøfting og fastsetting av ferie.

Mange løser feriekabalen på følgende måte:

 1. Innhenting av ansattes ferieønsker
  Arbeidsgiver går tidlig i ferieåret ut med ferielister til de ansatte og setter en frist for når arbeidstaker kan sende sine ferieønsker.
 2. Bemanningsvurdering
  Arbeidsgiver vurderer deretter arbeidstakernes ferieønsker opp mot bedriftens behov for bemanning gjennom året og setter opp ferielistene.
 3. Dialog med enkelte ansatte og/eller tillitsvalgte
  Arbeidstakere som ikke får oppfylt sitt ferieønske bør, om mulig, varsles om dette før ferielisten kunngjøres. Dialogen med den enkelte og/eller tillitsvalgte kan medføre at arbeidstakeren har andre ferieønsker som arbeidsgiver kan imøtekomme. Kommer partene ikke til enighet er det arbeidsgiver som plasserer arbeidstakerens ferie.
 4. Kunngjøring av ferielister
  Arbeidsgiver gir arbeidstakerne beskjed om ferietidspunktet. Arbeidsgiver bør kunngjøre ferieplasseringen minst to måneder før den skal avvikles.

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har full styringsrett over sin «ekstraferie» på seks virkedager (fem feriedager). Arbeidstakeren må sørge for å varsle arbeidsgiveren minst to uker før avviklingen av ekstraferien. Ferieloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakerne gis feriefritid hvert ferieår. Arbeidstakerne kan ikke nekte å avvikle pålagt ferie så lenge feriepengene dekker lønnstapet eller bedriften holder ferielukket. NHO Mat og Landbruk råder alle arbeidsgivere til å gå i gang med ferieplanleggingen allerede nå. Følg opp ansatte, innhent ferieønsker og pålegg ferie.

Det er viktig å dokumentere prosessen forutfor og selve feriefastsettingen. Som medlem av NHO Mat og Landbruk hjelper vi deg med arbeidsrettslige og tariffrettslige problemstillinger, herunder feriespørsmål. Ikke nøl med å ta kontakt.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt