Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Deltidsansatte har like rettigheter!

Deltidsansatte har like rettigheter!

Jushjørnet nr. 7, 2011, av Marit Bonnevie Wollebæk, advokat i Advokatfirmaet Haavind AS.
- Uavhengig av stillingsbrøk, nyter deltidsansatte samme vern etter arbeidsmiljøloven som fulltidsansatte. Det er for eksempel ikke enklere å si opp deltidsansatte enn fulltidsansatte.

Det kan være mange grunner til at en person jobber deltid. Det kan være ut fra eget ønske for eksempel for å tjene litt ekstra ved siden av studier eller for å ha bedre tid til å ta seg av barna i en småbarnsperiode. Deltid kan også være en uønsket situasjon. De fleste har vel fått med seg medieoppslagene om hvordan dagens turnusordninger medfører uønsket deltid i helsesektoren. Uavhengig av om deltidsjobben er frivillig eller ufrivillig, utgjør noen få timer pr. uke eller tilnærmet full stilling, er det noen felles regler det kan være greit å kjenne til for alle deltidsansatte og deres arbeidsgivere.

Forbud mot diskriminering
Deltidsansatte er fast ansatte – bare med en lavere stillingsprosent enn fulltidsansatte. Selv om en deltidsansatt har det samme vernet etter arbeidsmiljøloven som ansatte på full tid, viser det seg i praksis at deltidsansatte ikke sjelden opplever forskjellsbehandling i forhold til heltidsansatte. Blant annet for å tydeliggjøre at slik forskjellsbehandling ikke er lovlig, er det i arbeidsmiljøloven gitt et generelt forbud mot diskriminering av deltidsansatte.

Brudd på diskrimineringsforbudet kan medføre erstatningsansvar eller krav på oppreisning. Forbudet gjelder hele arbeidsforholdet fra stillingen lyses ut, ved ansettelsen, under det løpende ansettelsesforholdet til arbeidsforholdet avsluttes gjennom oppsigelse eller pensjon. Diskrimineringsforbudet innebærer for eksempel at arbeidsgiver ikke kan prioriterer heltidsansattes ferieønsker fremfor deltidsansattes ønsker. Deltidsansatte har rett til samme timelønn som fulltidsansatte, dvs. at en lavere stillingsprosent ikke kan begrunne lavere timelønn. En annen ting er lavere stillingsbrøk naturlig vil gi lavere inntekt, noe som i sin tur vil påvirke deltidsansattes pensjonsrettigheter.

Deltid vil gi lavere pensjon
Pensjon regnes nå i hovedsak ut fra inntekt og omsorgspoeng gjennom et helt livsløp. Det er ikke lenger slik at det er de 20 beste inntektsårene som skal legges til grunn ved beregning av pensjonen. Det betyr at studenten som jobber ved siden av studiene tjener opp pensjonspoeng. På den annen side er det ikke lenger mulig å jobbe deltid noen år, typisk for å være hjemme med barn, og samtidig oppnå full pensjonsuttelling.

Det ligger i dette at heltidsarbeid generelt vil gi høyere pensjon enn deltidsarbeid. For å begrense skadevirkningene på pensjonen for foreldre som velger å jobbe deltid frem til barna begynner på skolen, gis det pensjonsopptjening basert på en innekt på ca. kr 350 000 (4,5 G) selv om den faktiske inntekten er lavere. Hvis den som er hjemme med barna tjener mer enn kr 350 000 i full stilling, vil det også i forhold til pensjonsopptjening lønne seg å jobbe.

Fortrinnsrett til økt stilling
Regjeringen har varslet at den vil vurdere pensjonsopptjening også for ansatte som jobber ufrivillig deltid. Pr. i dag er imidlertid ikke dette en realitet, men deltidsansatte har fortrinnsrett til økt stilling. Det betyr at arbeidsgiver ikke kan foreta nye ansettelser hvis det allerede finnes kvalifiserte deltidsansatte i virksomheten som ønsker økt stillingsbrøk. I vurderingen av om arbeidstaker er kvalifisert kan det tas hensyn til både faglige og personlige forutsetninger og kvalifikasjoner. Det stilles ikke krav om at den deltidsansatte er den best kvalifiserte søkeren til stillingen. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke velge å ansette en bedre kvalifisert ekstern søker. Er den deltidsansatte kvalifisert skal han/hun ha stillingen.

Ikke automatisk overtid
Arbeid utover avtalt arbeidstid må ikke gjennomføres uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det. Dette betyr blant annet at deltidsansatte ikke regelmessig kan arbeide utover avtalt arbeidstid. Merarbeid vil
typisk kunne finne sted når uforutsette hendelser eller forfall blant de ansatte forstyrrer eller truer med å forstyrre den jevne driften eller når slikt arbeid er nødvendig for at ikke anlegg, maskiner og produkter skal ta skade. Merarbeid kan også pålegges når det er oppstått uventet arbeidspress, men kan ikke gjennomføres som en permanent ordning.

Arbeid ut over avtalt stillingsprosent betyr imidlertid ikke at deltidsansatte har krav på overtidsgodtgjørelse. Alt arbeid ut over avtalt stillingsprosent er å anse som merarbeid med rett til ordinær lønn, men det er bare arbeid ut
over ni timer i døgnet eller 40 timer i løpet av en uke (sju dager) som i utgangspunktet regnes som overtidsarbeid med rett til overtidsgodtgjørelse.

En deltidsstilling er som nevnt en fast ansettelse og deltidsansatte har det samme vernet etter arbeidsmiljøloven som fulltidsansatte. Noe annet kan være tilfelle for ulike former for midlertidig ansatte, vikariater,  engasjementsstillinger mv., der andre regler gjelder. Det får bli tema i en annen artikkel.

Ta kontakt
Har du spørsmål eller kommentarer til artikkelen så ta kontakt med advokat Geir Steinberg eller advokat Nina Melandsø hos Haavind. De kan også kontaktes hvis det er andre spørsmål eller behov for juridisk bistand i konkrete saker.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt