Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Ansettelse av utenlandsk arbeidskraft

Jushjørnet nr. 4 / 2013 av Christel Kirkøen, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
Hva må du som arbeidsgiver i kjøttbransjen ta stilling til og ha på plass i forbindelse med ansettelse av utenlandsk arbeidskraft? 

Skal kjøttbransjen opptre seriøst og fremstår som attraktive arbeidsgivere, må lov- og avtaleverk ved bruk av utenlandsk arbeidskraft overholdes. Problemstillinger knyttet til innleie av arbeidskraft behandles ikke i denne artikkelen.

Arbeidsgivere, som skal ansette utenlandske arbeidstakere, må sørge for:

  • at arbeidstaker har gyldig oppholdstillatelse eller har registreringsbevis når dette trengs

Regelverket avhenger av hvilket land vedkommende arbeidstaker kommer fra, og hvor lenge vedkommende skal arbeide her.

Statsborgere fra EØS-området trenger ikke å søke om oppholdstillatelse for å kunne ta arbeid i Norge. Arbeidstakere fra EØS-området, som har tenkt å oppholde seg/arbeide i Norge i mer enn tre måneder, må registrere seg. Registreringen kan gjøres elektronisk på nett, via UDIs hjemmeside. Skal arbeidstakeren oppholde seg/arbeide i Norge i mindre enn tre måneder er det ingen registreringsplikt. Reiser arbeidstakeren hjem før tremåneders-perioden er over og så kommer tilbake senere løper det en ny tre måneders periode uten registreringsplikt.

Arbeidstakere fra land utenfor EØS-området må som hovedregel søke om oppholdstillatelse for å kunne ta arbeid i Norge. Det er ulike grunnlag som kan gi oppholdstillatelse for arbeid i Norge. Oppholdstillatelse som faglært eller sesongarbeider er de to mest aktuelle for kjøttbransjen. Ufyllende informasjon om registreringsplikt og oppholdstillatelse, herunder hvordan man skal registrere seg/søke om oppholdstillatelse, hvem som kan gjøre det mv., finner du på NHO Mat og Landbruks hjemmeside under sjekkliste for ansettelse av utenlandsk arbeidskraft i næringen jordbruk og gartneri.

  • å inngå skriftlig arbeidskontrakt med arbeidstaker

Det skal inngås skriftlig arbeidskontrakt i alle arbeidsforhold, uavhengig av hvilket land arbeidstaker kommer fra. Dersom arbeidsforholdet skal vare mer enn en måned, skal skriftlig avtale foreligge snarest mulig og senest innen en måned etter at arbeidstaker begynte. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Dette følger av Arbeidsmiljøloven § 14-51. Standard arbeidsavtale på norsk finner du på NHO Mat og Landbruks hjemmeside under lønns- og arbeidsvilkår - skjemaer og maler. Arbeidsavtaler på engelsk og andre språk finner du på Arbeidstilsynets hjemmesider.

  • melde arbeidstaker inn i/ut av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

Melding til Aa-registeret skal skje senest fredag i uken etter at arbeidsforholdet tar til, endres eller avsluttes. Skjema for innmelding finner du på NAV sine hjemmesider.

  • ordnede lønns- og arbeidsvilkår

Utenlandske arbeidstakere som arbeider i en bedrift som er fast etablert i Norge, er omfattet av det samme regelverket som norske arbeidstakere. Norge har ingen lovfestede regler om minstelønn, og det finnes pr. dags dato ingen allmenngjort tariffavtale for kjøttbransjen. Kjøttbransjen skal ha ryddige lønns- og arbeidsforhold i Norge, uansett om bedriften er norsk eller utenlandsk eid, og uansett om bedriften er bundet av tariffavtale eller ikke. Arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkårene skal dokumenteres blant annet i den skriftlige arbeidsavtalen og ved lønnsslipper. Bedrifter som er bundet av Kjøttindustrioverenskomsten må forholde seg til overenskomstens bestemmelser om lønns og arbeidsvilkår, og eventuelle lokalt inngåtte
lønnsavtaler. Arbeidstaker fra land utenfor EØSområdet må dokumentere lønnsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen for å få oppholdstillatelse.

  • betale arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiver plikter å betale arbeidsgiveravgift av lønnskostnadene. Alle som arbeider i Norge skal som hovedregel være medlem i folketrygden. Unntaket er utsendte arbeidstakere og arbeidstakere som bor og jobber i sitt hjemland i tillegg til å arbeide i Norge.

  • foreta skattetrekk/forskuddstrekk

Arbeidsgiver plikter videre å innberette forskuddstrekk. Arbeidstaker kan begynne å arbeide før skattekort er levert arbeidsgiver, men da skal det trekkes 50 prosent skatt. Arbeidsgiver bør derfor påse at arbeidstaker har gyldig skattekort og foreta skattetrekk iht. til dette. Alle arbeidstakere må møte opp på skattekontoret (ligningskontoret for den kommunen arbeidstakeren først ankommer) eller UDIs servicesentre og søke om skattekort. Skattekort fornyes automatisk hvert år. Det kan forekomme tilfeller der arbeidstakeren får utstedt et skattekort selv om oppholdstillatelsen er bortfalt. Sjekk derfor om arbeidstaker fra land utenfor EØS-området har oppholdstillatelse selv om vedkommende har skattekort.

  • tegne obligatorisk tjenestepensjon og yrkesskadeforsikring

Arbeidsgiver plikter også i de aller fleste tilfeller å tegne obligatorisk tjenestepensjon og yrkesskadeforsikring. Se mer om dette på NHO Mat og Landbruks hjemmeside.

  • huske på at arbeidstaker skal ha feriepenger

Arbeidsgiver må også følge reglene angående feriepenger mv. i ferieloven og eventuelt tariffavtalen. Husk bl.a. at alle opptjente feriepenger skal utbetales siste vanlige lønningsdag for fratreden når arbeidsforholdet avsluttes. Arbeidsgivere som er bundet av Kjøttindustrioverenskomsten må også følge reglene om ferie og fridager i dennes bilag 6 og 8.

  • inngå separat avtale dersom man stiller bolig til disposisjon

Arbeidsgivere som stiller bolig til disposisjon for arbeidstaker, må påse at boligen samsvarer med kravene i arbeidsmiljøloven § 4-4 fjerde ledd. Det kreves bl.a. at innkvarteringen skal ha alminnelig god norsk standard. Verdi for husleie skal ikke inngå som «usynlig » del av lønn. Vi anbefaler at man heller inngår en egen husleieavtale på standardisert husleiekontrakt, og at man bruker bruttotall med trekk som framgår av lønnsslippen. Prisen for å leie må være i samsvar med boligens standard og for øvrig stå i rimelig forhold til lokale utleieforhold.

Foretas det lønnstrekk for husleien, må dette skriftlig avtales med arbeidstakeren. Vi oppfordrer arbeidsgivere til å holde seg oppdatert på regelverket. UDIs hjemmesider om arbeid og oppholdstillatelser vil inneholde de til enhver til gjeldende regler.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt