Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten / Aldersdiskriminering – avgjørelser i Høyesterett

Aldersdiskriminering – avgjørelser i Høyesterett

Jushjørnet nr. 4, 2012 av Sten Foyn og Susanne Larsgaard, advokater i Advokatfirmaet Haavind AS.
Høyesterett har i 2011 og 2012 avsagt flere viktige dommer om hvordan forbudet mot aldersdiskriminering i arbeidsmiljøloven skal forstås.

Aldersdiskriminering, Arbeidsmiljøloven, Høyesterett, Ansettelse, Nedbemanning,

Dommene gjelder påstått diskriminering ved ansettelse og nedbemanning, samt lovligheten av bedriftsfastsatte aldersgrenser som innebærer tvungen avgang ved en bestemt alder. I Norge kan arbeidstakere sies opp på grunn av alder alene ved fylte 70 år. Før implementeringen av EUs regelverk (direktiv 2000/78) om aldersdiskriminering i 2004, ble lavere bedriftsfastsatte aldersgrenser akseptert hvis de var kjent i bedriften, konsekvent praktisert, og knyttet til en tilfredsstillende pensjonsordning.

Intensiv prøving
I Gjensidige-dommen sommeren 2011 aksepterte Høyesterett at en ensidig bedriftsfastsatt aldersgrense på 67 år var lovlig og ikke i strid med reglene om alderdiskriminering. Høyesterett gikk ikke inn på grunnene til at selskapet hadde valgt den aktuelle aldersgrensen. Derimot la retten vekt på a) at aldersgrensen var så høy som 67 år, og b) at selskapet hadde en meget god tjenestepensjonsordning. Lavere aldersgrenser vil trolig være gjenstand for mer intensiv prøving av om saklig grunn foreligger. Det er for øvrig noe uklart hvilken betydning en så god pensjonsordning som i dommen (70 prosent ytelsesbasert ordning) hadde for at aldersgrensen ble ansett som lovlig.

Ingen holdbare grunner
I februar 2012 kom Høyesterett til at en tariffavtale med tvungen aldersgrense på 60 år for helikopterpiloter var i strid med forbudet mot aldersdiskriminering. Nasjonale og internasjonale regler tillater at piloter fortsetter å jobbe til de er 65 år. Det eksisterte ingen holdbare grunner for å ha en lavere aldersgrense for helikopterpilotene. Avgjørelsen er i tråd med EUs siste dom (Prigge).

Alder som utvalgskriterium
I en sak om nedbemanning i flybransjen, aksepterte Høyesterett at det ikke var i strid med reglene om aldersdiskriminering at piloter som var 60 år, og derfor hadde rett til pensjon fra en meget god pensjonsordning, kunne velges ut til oppsigelse før andre piloter. Forholdene i saken var imidlertid spesielle. Generelt anbefaler vi at det innhentes juridiske råd dersom en arbeidsgiver vurderer å legge negativ vekt på aldersrelaterte faktorer ved oppsigelser.

Alderdiskriminering i forbindelse med ansettelse
En 61 år gammel mannlig arbeidssøker mente han var utsatt for aldersdiskriminering fordi han ikke ble innkalt til intervju i forbindelse med en ansettelse på et NAV-kontor. Han oppfylte alle de formelle kravene til stillingen, men ble likevel ikke innkalt til intervju, mens andre søkere med kortere erfaring ble innkalt. Høyesterett kom til at årsaken til at mannen ikke ble innkalt til intervju, mest sannsynlig var at arbeidsgiveren ønsket en mer allsidig kompetanse ved kontoret. Dette var et hensyn som det var lovlig å ta, og det forelå derfor ikke diskriminering i strid med arbeidsmiljølovens regler.

Ta kontakt
Har du spørsmål eller kommentarer til artikkelen så ta kontakt med advokat Marie Vaale-Hallberg hos Haavind. Det samme gjelder derson du har andre spørsmål eller behov for juridisk bistand i konkrete saker.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt