Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Jusspalten

Jusspalten

Advokatene i NHO Mat og Drikke bistår medlemsbedriftene innen spørsmål relatert til sykefravær og oppfølging. Som medlem i NHO Mat og Drikke kan du ta kontakt ved behov for hjelp.

Sykepenger under utenlandsopphold

Jushjørnet nr. 9 / 2015 av Anne Brit Slettebø, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Vi får en del henvendelser som gjelder ansatte som blir syke når de er på ferie eller lignende i utlandet. Nedenfor redegjøres det nærmere for hvorvidt arbeidstaker har krav på sykepenger i slike tilfeller og hvem som eventuelt skal betale disse.

Oppsigelse pga arbeidsutførelse

Jushjørnet nr. 8 / 2015 av Jørgen Wille, advokat, NHO Mat og Drikke.
- Bedrifter har ansatte for at disse skal utføre arbeid. Noen arbeidstakere utfører imidlertid ikke dette arbeidet som forventet. Når er utførelsen av arbeidet så dårlig at dette kan gi grunnlag for oppsigelse?

Plikter ved sykefravær

Jushjørnet nr. 7 / 2015 av Trine Lise Elmholt, advokatfullmektig, NHO Mat og Drikke.
- Mange bedrifter opplever fra tid til annen at arbeidstakere er sykemeldt over noe tid. For å få disse arbeidstakerne raskest mulig tilbake i arbeid, finnes det lovregler som regulerer hvilke plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har ved slike sykefravær.

Arbeidsgivers styringsrett

Jushjørnet nr. 6 / 2015 av Amelie Gulbrandsen Mustorp, NHO Mat og Drikke.
Når en arbeidsgiver stiller seg spørsmål om hvilke instrukser han kan gi og hvilke endringer han kan foreta overfor sine ansatte, så er dette et spørsmål om han eller hun er innenfor eller utenfor sin styringsrett. Dette er en rett en arbeidsgiver anvender daglig uten kanskje å tenke over det.

Nye regler for midlertidige ansettelser

Jushjørnet nr. 5 / 2015 av Amelie Gulbrandsen Mustorp, NHO Mat og Landbruk.
Enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven endres 1. juli 2015. En viktig endring er at det åpnes opp for midlertidige ansettelser på generelt grunnlag for en periode på inntil tolv måneder.

Innleie eller entrepriseforhold?

Jushjørnet nr. 4 / 2015 av Trine Lise Elmholt, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.
Enkelte ganger har bedrifter behov for å innhente arbeidskraft utenfra. Dette kan for eksempel gjøres ved å leie inn arbeidstakere eller ved å inngå en avtale om entreprise. For bedriftene som innhenter arbeidskraft utenfra, er det viktig å vite hvorvidt man står overfor et innleieforhold eller et entrepriseforhold. Begrunnelsen for dette er at regelverket er ulikt for disse to alternativene.

Feriepenger – beregning og utbetaling

Jushjørnet nr. 3 / 2015 av Trine Lise Elmholt, advokatfullmektig i NHO Mat og Landbruk.

For arbeidsgiver er det viktig å ha kjennskap til hvordan reglene er for arbeidstakers rett på feriefritid og feriepenger. Er du som arbeidsgiver for eksempel klar over hvordan feriepenger skal beregnes, hvor lenge en arbeidstaker kan ha ferie i løpet av ett år eller tidspunktet for når feriepenger skal utbetales?

Permitterte ansatte og feriepenger

Jushjørnet nr. 2 / 2015 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Landbruk.

Permittering er arbeidsgivers adgang til midlertidig å opphøre lønns- og arbeidsplikten når det foreligger en saklig grunn. Arbeidstaker blir ved permittering midlertidig helt eller delvis løst fra sin arbeidsplikt.

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Jushjørnet nr. 1 / 2015 av Camilla Schrader Roander, direktør og advokat i NHO Mat og Landbruk.

«Sammen for et godt arbeidsmiljø» er et verktøy du kan bruke ute i din virksomhet for å utvikle et godt samarbeid mellom ledelsen, tillitsvalgte og verneombudene. Hver bedrift må lage sitt eget opplegg basert på blant annet størrelse, risikonivå mv., og bedriften må selv velge hvilke deler av verktøykassen man vil benytte seg av.

Sluttavtaler i arbeidslivet

Jushjørnet nr. 9 / 2014 av Av Caroline Weedon Heide, advokat i NHO Mat og Landbruk.
- Som et alternativ til oppsigelser i arbeidsforhold, kan arbeidstaker og arbeidsgiver inngå en såkalt sluttavtale. Sluttavtaler inngås gjerne i forbindelse med nedbemanning eller ved tvist mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt