Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Veiledning og dialog

Mer veiledning og bedre dialog

Gjestekommentaren nr. 6, 2017 er skrevet av Harald Gjein, adm. direktør Mattilsynet.
– Jeg vil i tiden som kommer vektlegge at vi i Mattilsynet skal bli enda bedre i vår dialog med næring og bransje.

Harald Gjein, adm. direktør Mattilsynet.

Måten Mattilsynet møter brukerne våre på har vært i søkelyset i det siste. Vi ønsker å møte matprodusentene positivt, så kritikken vi har fått tar vi på alvor.

– Mattilsynet skaper unødvendig frykt (Bladet Kjøttbransjen 29.08.2018)

Vi er i en fase der vi skal endre virksomheten vår slik at vi bruker mer tid på veiledning om regelverket. Regelverket er komplekst og kan være vanskelig å forstå for brukerne. 90 prosent er implementert fra EU, 10 prosent er nasjonalt – det angår spesielt dyrevelferd og fisk. Det er viktig at vi greier å få brukerne våre til å forstå hvordan regelverket skal oppfattes og etterleves.

Samtidig skal vi se på hvor stort handlingsrommet innenfor regelverket er, og hvordan vi kan utnytte det. Vi får høre at vi kanskje noen ganger er for firkantet. Den tilbakemeldingen tar jeg på alvor. Jeg er sikker på at vi sammen med bransjen kan finne kreative og gode løsninger som ligger innfor regelverket.

Matmotstanderen Mattilsynet (Nationen 19.06.2018)

Når det er sagt er det viktig å minne om at vårt hygieneregelverk (som vi har felles med EU) er basert på vitenskapelig kunnskap og erfaring gjennom år, og må overholdes. Mattilsynets oppgave er blant annet å veilede i et komplisert regelverk, men vi kan ikke gi konkrete råd om praktiske løsninger, det må faktisk den enkelte virksomheten finne ut på egenhånd. Eller som flere og flere gjør; søke råd hos profesjonelt rådgivingsapparat. 

Hos bøndene er det stort sett godt utbygd. Men vi ser at for mindre matprodusenter og foredlingsbedrifter kan det være en utfordring å få tilstrekkelig rådgivning. De har nok ikke så godt støtteapparat opp mot det å forstå løsningene. Men Mattilsynet må være gode på å forklare hva regelverket egentlig betyr, hva er hensikten og at målet er god mattrygghet i hele verdikjeden.

Et mer slagkraftig Mattilsyn (Bladet Kjøttbransjen 31.03.2015)

Med god veiledning tror jeg at Mattilsynet vil oppnå minst like mye som å gå på tilsyn. I disse tider hvor vi har fått reduserte budsjetter er det viktig at vi bruker våre ressurser hensiktsmessig. Både direkte veiledning i forbindelse med tilsyn, veiledning i møter og grupper, mer via nett og nye kanaler vil vi bruke for å nå fram med budskapene våre.

Næringen og myndighetene har det samme målet: Trygg mat og god dyrevelferd. Norske jorbrukere skal ha høy tillit til alle ledd i kjeden, og da må vi samarbeide ut fra våre ulike roller. Det er den enkelte aktør i matproduksjonen som har ansvar for at maten er trygg og at dyra har det godt. Mens Mattilsynet rolle er å utvikle regelverket, påse at regelverket blir fulgt og drive veiledning om regelverket. 

Det er viktig at forbrukerne både i innland og utland har tillit både til hvordan matproduksjonen foregår og til myndighetene som kontrollinstans. Den tilliten er høy hos norske forbrukere i dag, og den er det viktig å beholde. Legitimitet krever profesjonalitet og avstand mellom våre ulike roller. Men det skal ikke hindre veiledning, dialog og god kommunikasjon. Tvert om er dette avgjørende for å opprettholde vår gode mattrygghet og tillit i befolkningen.

Jeg vil derfor i tiden som kommer vektlegge at vi i Mattilsynet skal bli enda bedre i vår dialog med næring og bransje. Vi hadde et godt møte med ledelsen i Bondelaget i begynnelsen av juni, der vi ble enige om en møteserie til høsten, ute blant produsentene. Det hjelper ikke om toppledere har god dialog, dersom den ikke blir tatt ut på grasrota.

Utgangspunktet for debatten om Mattilsynet har blant annet vært vår tilsynskampanje hos slaktegrisprodusenter. Denne kampanjen viser at det er mye å ta tak i den produksjonen. Og jeg vil gi honnør til næringen hvordan de har tatt tak. Jeg har stor tro på dyrevelferdsprogrammet som nå settes i verk.

Det har også blitt sagt i debatten at holdningene må endres i Mattilsynet. Vi skal være ydmyke for den kritikken og ta den på alvor. Samtidig må jeg få skryte av alle de engasjerte og kunnskapsrike inspektørene som er ute i den krevende tilsynsrollen hver eneste dag. Brukerundersøkelser viser at et stort flertall av de vi er på tilsyn hos er godt fornøyd med besøket fra Mattilsynet og oppførselen til våre inspektører. Tilbakemeldingen jeg får fra organisasjonene i bransjen er at alle seriøse aktører ønsker et tydelig og forutsigbart Mattilsyn som kan bidra til å bevare det gode omdømme norsk matproduksjon har.

Mitt mål er at Mattilsynet i enda større grad skal samspille smidig med brukerne våre, samtidig som produsentene er seg sitt store ansvar bevisst for at regelverket overholdes. Slik kan vi sammen sikre at norsk matproduksjon også i framtida skal være i verdenstoppen på mattrygghet og dyrevelferd. Dette er Norges store konkurransefortrinn.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt