Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Ny landbruksminister – hva så?

Ny landbruksminister – hva så?

Gjestekommentaren nr.6 2012 av Svein Flåtten, næringspolitisk talsmann i Høyre
– Høyre ønsker en deregulering når det gjelder kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser for landbruksproduksjon.

SveinFlaatten

Svein Flåtten, næringspolitisk talsmann Høyre

Både landbruksmeldingen og årets jordbruksoppgjør ligger nå bak oss hva gjelder den politiske behandlingen.

Stormen rundt jordbruksoppgjøret har stilnet. En storm som kanskje var en av årsakene til at vi også har fått en ny landbruksminister. Demonstrasjonstoget forbi Stortinget var en sterk manifestasjon av bøndenes misnøye med regjeringens forslag til jordbruksoppgjør. Misnøyen hadde opplagt sitt utspring i de store forventningene som var skapt av Brekk og regjeringen gjennom ambisiøse målsettinger for norsk matproduksjon i landbruksmeldingen. Da ble det en nedtur med et forslag til jordbruksoppgjør som bøndene ikke mente adresserte de forventninger og målsettinger som var vedtatt på de forskjellige områder.

Men selv om Brekk fikk avløsning, så vil rammene for rødgrønn landbrukspolitikk selvsagt bli de samme, og tyngdekraften i den rødgrønne regjeringen vil som før avgjøre prioriteringene. Det er nok i gjennomslaget innad i
regjeringen at den nye statsråden først og fremst vil bli målt av landbruksnæringen. Budsjettet som kommer om noen uker blir den første testen, et budsjett den nye statsråden også skal gå inn i valgkampen med. Svaret fra de rødgrønne på den massive kritikk som kom etter jordbruksoppgjørets manglende svar på målsettingene i landbruksmeldingen, har gjerne vært at det ville vært mye verre om for eksempel Høyre fikk noe med
politikkutformingen i norsk landbruk å gjøre.

Hovedbudskapet i vår alternative landbrukspolitikk er først og fremst at vi er mer varsomme med å sette mål som vi ikke tror er realistiske og kan følges opp med tilstrekkelige virkemidler. Regjeringens vedtatte produksjonsøkning er en slik målsetting. Den gikk Høyre imot. Ikke fordi vi ikke ønsker økt norsk matproduksjon. Men fordi vi mener det er bedre å se etter virkemidler for at norsk matproduksjon skal bli mest mulig lønnsom, fremfor å ha målsettinger uten tilhørende virkemidler.

Derfor ønsker vi en tydeligere produksjonsprofil i innretningen på budsjettstøtten og i øvrige virkemidler. Vi mener budsjettstøtten bør gjøres mer produksjonsavhengig og mindre arealavhengig, så langt mulig innenfor internasjonalt regelverk. Det mener vi vil kunne føre til økt lønnsomhet og dermed samlet sett et mer levedyktig landbruk. Derfor ønsker Høyre også en deregulering når det gjelder kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser for produksjon. Slik deregulering vil kunne bidra til at produksjonskapasitet utnyttes på en mer optimal måte og gir økt lønnsomhet.

I våre merknader både i landbruksmelding og jordbruksoppgjøret slår vi også fast at vi vil beholde importvernet som en av bærebjelkene i norsk landbruk. Det er en myte at vi vil fjerne importvernet over natten. Men vi er også klare på at det norske importvernet og norsk jordbruksproduksjon må tilpasses en fremtidig internasjonal utvikling bl.a. endringer i WTOavtalen. Landbruksnæringen ønsker en stadig høyere tollbeskyttelse av norsk produksjon. Det er et tveegget sverd. På den ene siden beskytter det selvsagt mot økende import og kan slik sett også benyttes til økning av prisene til norske forbrukere. På den annen side vil det øke råvareprisforskjellene mellom Norge og verden rundt oss, slik at importen av bearbeidede råvarer
og ferdigvarer til en lav toll vi ikke kan hindre, vil fortsette å øke. Det samme vil grensehandelen gjøre hvis økt tollbeskyttelse tas ut i økte forbrukerpriser.

Resultatet kan da fort bli økt import, økt grensehandel, lavere produksjon basert på norske ressurser og til en svekket norsk næringsmiddelindustri. Norsk landbrukspolitikk er komplisert og har mange implikasjoner når det gjøres endringer. Derfor er det avgjørende at alle endringer, uansett farge på politikken, foretas skrittvis over tid med forutsigbarhet for alle næringsaktørene.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt