Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Norsk mat er trygg!

Norsk mat er trygg!

Gjestekommentaren nr. 7, 2013 er skrevet av Harald Gjein, adm. direktør i Mattilsynet.
– Mattilsynet er helt avhengig av høy troverdighet både hos forbrukerne, og bedriftene vi fører tilsyn med.

Harald Gjein, adm. direktør i Mattilsynet

Det er faktum og det er hovedbudskapet som Mattilsynet gjentar og gjentar i media, overfor norske forbrukere og overfor politikerne! Norske forbrukere vet at norsk mat er trygg, noe vi ser blant annet gjennom de årlige spørreundersøkelsene som blir gjennomført om temaet.

MEN, vi kan på ingen måte ta denne meget gode statusen på norsk mattrygghet for gitt. Vi må hele tiden arbeide aktivt for å sikre denne statusen. Det er  matvareprodusenten som har ansvar for å produsere trygg mat, mens Mattilsynet har oppgaven med å føre tilsyn og sikre at regelverket blir fulgt i hele verdikjeden i Norge, og at importører overholder regelverket.

I juni-utgaven av «Kjøttbransjen» kritiseres Mattilsynet og vårt kommunikasjonsarbeid. Utgangspunktet for kritikken er tre nasjonale tilsynsprosjekter fra de tre siste årene, på ulike områder, samt den såkalte «leverpostei»-saken fra i vinter. På bakgrunn av dette relativt beskjedne grunnlaget – Mattilsynet utfører og kommuniserer tross alt rundt godt over 50 000 tilsyn i året – slår bladet fast at Mattilsynet skaper noe det karakteriserer som «matangst», fordi vi overdriver avvikene i tilsynsprosjektene.

Les Per A. Sleipnes kritikk av Mattilsynet i lederen Mattilsynet og enhetlig kommunikasjon?

Tilsynsdirektør Kristina Landsverk svarte i forrige nummer på denne kritikken, og som hun påpekte så kan Mattilsynet, så vel som næringen, bli bedre i vår felles innsats for å bidra til at forbrukerne får trygg mat. Samtidig er det viktig å anerkjenne at vi har ulike roller i dette arbeidet, Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket følges, mens næringen skal produsere og omsette trygg mat.

Les Kristina Landsverk svar Både tilsynet og bransjen kan bli bedre.

Kommunikasjon er en meget sentral del av virksomheten til Mattilsynet. Vi følger prinsippene i den statlige kommunikasjonspolitikken som slår fast at den som har et fagansvar også har ansvar for å kommunisere faglige problemstillinger. I tillegg til fagavdelingenes kommunikasjonsansvar, har Mattilsynet et bredt, profesjonelt kommunikasjonsmiljø.

Mattilsynet skal ikke skape unødig angst hos forbrukeren, dette er vi meget bevisst på. Men Mattilsynet er forpliktet til å informere offentligheten i resultatene fra våre tilsyn. Dette skal gjøres på en faglig og risikobasert korrekt måte. Mattilsynet er helt avhengig av høy troverdighet både hos forbrukerne, og bedriftene vi fører tilsyn med. Kvaliteten i det vi leverer, må være bra, og det innebærer både at vi ikke utgir tilsynsprosjektene våre for å være mer enn de er, og at vi hele tiden jobber for å bli bedre. Samtidig er det viktig at næringen tar regelverksbrudd som kan utgjøre en trussel mot mattrygghet og dyrevelferd, på alvor. Og at disse
avvikene blir fulgt opp. Dette er viktig for å sikre trygg matproduksjon og for å beholde forbrukernes høye tillit.

Når «Kjøttbransjen» begrunner en del av kritikken med at «Mange bedrifter som har hatt besøk av Mattilsynet og som så leser medieoppslag basert på disse besøkene, … kjenner seg ikke igjen…» er det på sin plass å minne om at de samlede resultatene i et nasjonalt tilsynsprosjekt danner grunnlag for helhetsvurderinger som utgjør mer enn en rekke enkeltresultater fra bedrifter vi har ført tilsyn med. I tillegg er Mattilsynets tilsyn risikobasert. Det innebærer
både at vi prioriterer tilsyn med virksomheter der vi mener faren for avvik er størst, og bransjer der eventuelle avvik får de alvorligste konsekvensene. Dette er en forutsetning tilsynsresultatene våre alltid må sees i lys av.

I Mattilsynet jobber vi nå med strategien fram mot 2020. I dette arbeidet er det viktig å avdekke hva er det viktig å prioritere framover for fortsatt å sikre trygg mat og god dyrevelferd i norsk matproduksjon. Kommunikasjon med næringen er ett sentralt område, både i utviklingen av nytt regelverk, og for å sikre en best mulig etterlevelse av regelverket. Dette skal vi jobbe videre med, parallelt med innsatsen for å videreutvikle kommunikasjonen med forbrukere og politikere.

Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid om det felles målet å tilby norske forbrukere trygg mat!

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt