Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Hva er intensjonene med omsetningsavgiften

Hva er intensjonene med omsetningsavgiften

Gjestekommentar 3/2011
Av Svein Flåtten (H),  nestleder  i Stortingets  næringskomite

Høyre har lenge presset på for en ny landbruksmelding, og den kommer nå i juni. Høyre mener det ikke bare er avtaleverket som er avgjørende for forbedret lønnsomhet i landbruket, det er hele totalsituasjonen for bonden som selvstendig næringsdrivende som må i fokus. Høyre mener at staten skal fortsette med økonomisk tilskudd til landbruket.  Men tilskuddene må være mindre byråkratiske og mer målrettet. Når Høyre reduserer overføringene blir det oppveid av andre tiltak som reduserer kostnadene og øker investeringsevnen for bonden. Det er klart at bøndene må betale til dels dyrt for markedsreguleringen hos samvirkebedriftene, og vi som politikere stiller kritiske spørsmål både ved selve ordningen og ved kostnadene for den enkelte.

Høyre er positiv til at bonden selv er medeier i produksjons- og foredlingsbedriftene, og ser på dette som et godt bidrag til å styrke selveierdemokratiet. Å være tilhenger av samvirkebedriftene er et annet  spørsmål enn å være tilhenger av at samvirkebedriftene skal regulere markedet. Høyre har ikke nå konkludert med at markedsregulatorrollen skal tillegges staten. At den ligger hos bedrifter som hver dag kjenner markedet «på pulsen» har sine positive sider. Men det er ikke til å stikke under en stol at det også har sine negative sider, ikke minst konkurransemessig. Norske bønder betaler gjennom omsetningsavgiften en relativt høy pris for markedsreguleringen. Det er store variasjoner mellom de ulike produsentene.

De høyeste betalingene fra svineprodusentene  med 19.200 kroner i snitt og fra fjørfeprodusentene med 21.700 kroner i snitt. Melkeprodusenten betalte i snitt 11.900 kroner. Det har lenge vært ansett som en absolutt sannhet at samvirkebedriftene er den eneste garantisten for høy utbetalingspris til bøndene på sikt. Men Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund har en egen mottaksgaranti. Vi vet også at det ikke er merkbare forskjeller mellom samvirke og uavhengige slakteri når det gjelder avstandene mellom bonde og slakteri. Samvirket henter 96,7 prosent i avstander under 200 km, mens private henter 97,5 prosent. Over 200 km henter samvirke 3,2 prosent, mens private henter 2,5 prosent.

Høyre stilte nylig Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk spørsmål om bruken av omsetningsavgiften. Vi ønsket svar på om den  faktisk og reelt styres av Omsetningsrådet i tråd med det loven legger opp til, og  om omsetningsmidler er brukt til formål som strider eller kan stride mot hva omsetningsmidlene skal kunne brukes til. 

Det har ved flere tilfeller oppstått problemer i forhold til rollen og oppgaven til rådet og forholdet til departementet og til partene i Jordbruksavtalen. Eksempel på dette er saker der avtalepartene gjør vedtak i jordbruksavtalen som forutsetter at det skal bevilges omsetningsmidler til tiltak, gjerne tiltak som per definisjon ligg langt utenfor det som omsetningsmidlene er tenkt nyttet til. Statsrådens svar var et absolutt forsvar for det bestående.

Det er vanskelig å sitte på utsiden og trekke bastante konklusjoner, men det ser ut som det i omsetningsrådet har kommet inn en kultur som aksepterer formålsutglidning. Når vi nå skal behandle rammevilkårene for ti år fremover i tid, mener jeg vi må se nærmere på hva som var intensjonene med omsetningsavgiften og om bøndene betaler mer i avgift enn det formålet om prisutjevning  og markedsordning tilsier.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt