Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / - Felles verktøykasse bygger omdømme

- Felles verktøykasse bygger omdømme

Gjestekommentaren nr. 3, 2015 er skrevet av Helga Odden Reksnes, kommunikasjonssjef i Animalia.
- Omdømmebygging og risikokommunikasjon må være en del av bransjens felles verktøykasse for å bygge tillit både mellom aktørene i bransjen og mot storsamfunnet

I kjøtt- og eggbransjen er marginene små og konkurransen sterk. Bransjen prøver allikevel å samarbeide om felles problemstillinger knyttet til tema som dyrevelferd, dyrehelse og mattrygghet. Det er både fornuftig og lønnsomt. Å samarbeide om å bygge og ta vare på et positivt omdømme for kjøtt- og eggbransjen er minst like fornuftig og lønnsomt. For å lykkes i det må strategisk basert risikokommunikasjon være en sentral del av løsningen.

Omdømme er summen av omverdenens oppfatning av og forventninger til bransjen. Å skape tillit, vise ansvarlighet og være troverdig er nøkkelfaktorer til å få et godt omdømme. Målinger initiert av Animalia de siste ni årene tyder på at folks tillit til bransjen og kjøtt- og eggprodukter jevnt over er høy. Holdningsundersøkelser knyttet til dyrevelferd viser også at forbrukerne i stor grad har tillitt til at dyrevelferden er ivaretatt så lenge regelverket følges. Graver man dypere finner man imidlertid store forskjeller når det gjelder folks holdninger til de enkelte dyreslagene. Vi ser også en økende tendens til at ulike potensielt negative argumenter flettes sammen; spørsmål rundt dyrevelferd, helse og miljø kobles og forsterker hverandre negativt. Det er med andre ord mange tema som utfordrer bransjens omdømme framover.

Strategisk basert risikokommunikasjon må være en del av løsningen for å forebygge omdømmetap og håndtere denne virkeligheten. Men effektive tiltak forutsetter kunnskap og holdninger som utløser ønsket atferd hos alle aktører og helst samtidig. Og alle må trekke i samme retning hvis tiltakene skal virke.

Risikokommunikasjon er en samhandlingsprosess hvor ulike interessenter utveksler synspunkter og meninger knyttet til risiko og oppfatning av denne. Strategisk blir denne prosessen når den er i samsvar med det overordnede formålet (for eksempel lavest mulig antibiotikaresistens i husdyrholdet) og integreres med andre tiltak.

Kjøtt- og eggbransjen må praktisere åpenhet og innsyn og alle aktører i verdikjeden er en del av løsningen. Omdømmebygging og risikokommunikasjon må være en del av bransjens felles verktøykasse for å bygge tillit både mellom aktørene i bransjen og mot storsamfunnet. Da kan vi stå trygt i samfunnsdebatten, møte myndigheter og forbrukere med faglig solid dokumentasjon og innsikt i forbrukerholdninger.

Avstanden mellom moderne husdyrproduksjon og folk flest blir større. Husdyrnæringen møter daglig utfordringer knyttet til åpenhet og tolkninger rundt driftsformer. Bevisbyrden ligger på næringen. Generisk omdømmebygging gjennom strategisk risikokommunikasjon er en del av løsningen. Norsk kjøtt- og eggbransjes gode navn og rykte er verdt å kjempe for!

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt