Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / Feil om Norskinn

Feilvurdering av, og feilkopling om Norskinn

Gjestekommentaren nr. 5, 2016 er skrevet av Rune Dullum, styreleder Norskinn AS.
– Med tett oppfølging av hver enkelt leverandør ned på operatørnivå på slakteriene, tilbys god driftsoppfølging som ikke må undervurderes.

Rune Dullum, styreleder i Norskinn AS

I utgave fire skriver Kjøttbransjen om plussprodukter. Private slakterier har valgt ulik tilnærming til dette. Grovt sett er det en todeling hva gjelder huder, skinn og ull, hvor Fatland har løsninger gjennom egne selskap. Øvrige private slakterier har organisert seg gjennom Norskinn AS som er en etterfølger av Rieber sin aktivitet på området. I artikkelen kommer det frem en del påstander og utsagn som ikke bør passere uten kommentar.

Seks private slakterier er aksjonærer i Norskinn AS, og ytterligere to–tre private slakterier leverer sine produkter til selskapet. Totalt omsettes det årlig 33 000 storfehuder og 135 000 småfeskinn gjennom Norskinn. Ett betydelig volum og høy kvalitet som vi får til gjennom ett tett oppfølgingssystem. Selskapet har leveringsavtale med Norilia AS som eksporterer det meste på verdensmarkedet sammen med volumer fra Nortura-slakteriene. Slik samles det store volum for best mulig plassering i markedet til lave kostnader. For å følge opp leveransene har selskapet en ansatt som også er daglig leder.

Norilia AS er med som aksjonær i selskapet med 35,71 prosent og har med det negativt flertall, men aksjemajoriteten er hos de private slakteriene og disse skal også til enhver tid inneha vervet som styreleder. Charles W. Strand er daglig leder og er gjennom sin lange erfaring fra blant annet Rieber, opptatt av å jobbe best mulig for de private slakteriene. Selskapet betaler ikke utbytte. På den måten vil verdiene som skapes kanaliseres kun gå til de private slakteriene.

I artikkelen står det at «…et selskap som i praksis eies og driftes av Nortura», hvis Fatland mener det er Norilia som «eier og drifter» Norskinn AS, så mener vi som aksjemajoritet at dette er en sterk
feilvurdering.

Norskinn har gjennom sin organisering sterkt fokus på kvalitetsutvikling av produktene ved at dette er daglig leders hovedoppgave. Med tett oppfølging til hver enkelt leverandør ned til operatørnivå på slakteriene tilbys god driftsoppfølging som ikke på noen måte må undervurderes. Slakteriene holder derfor et meget høyt nivå og oppnår gode forbedringer på kvalitet. Produktene Norskinn leverer både i form av kvalitet og volum er derfor ettertraktet, noe Fatlands utspill understreker.

Faktum er at Norskinn har en meget god leveringsavtale som sikrer slakteriene raske og rettmessige oppgjør. Markedstilgangen er god og vårt volum er ønsket ut i fra den gode kvaliteten vi leverer. Siden 2001 og fram til i dag har Norskinn sine leverandører faktisk fått en større prosentandel av Norilia sin kvalitetsbonus enn leveransevolum tilsier, og har i alle disse årene på huder hatt en vesentlig lavere slakteskadeprosent enn øvrige leverandører. Dette merkes godt på avregningspriser og kvalitetsbonus. Med dette oppnår vi utbetalinger fra bonuspotten som ellers ville tilfalt Nortura slakteriene.

Er det slik at Fatland sine utsagn er den eneste sannhet og at de private leverandører ikke forstår seg på økonomi? Alle som jobber med huder og skinn vet at det blant annet er valg av ferske eller konserverte leveranser og mulighet til salg av ferskhuder, avregningspriser, klassifiseringsresultater, kvalitetsbonus, og rask og effektiv logistikk som til syvende og sist avgjør valget.

Vi mener at disse momentene er ivaretatt gjennom et topp moderne hud og skinn anlegg og opplever samarbeidet som åpent og ærlig. Etter vårt skjønn må enhver aktør som på eget grunnlag vurderer å ha de beste prisene gå i seg selv når leveransene uteblir.

Les tidligere gjestekommentarer i bladet Kjøttbransjen.

Les flere saker fra siste utgave av bladet Kjøttbransjen.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt