Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Gjestekommentar / En regulering under endring

En regulering under endring

Gjestekommentaren nr. 10 2012 er skrevet av Johanne Kjuus, Seniorrådgiver Dagligvare, Virke - Det er et klart ønske fra vår side om at det gjennomføres en uavhengig evaluering av volummodellen for å sikre at modellen ivaretar krav til måloppnåelse, nøytralitet og nødvendig kostnadseffektivitet.

Johanne Kjuus, Seniorrådgiver Dagligvare, Virke

Det norske systemet med markedsregulering i kjøttsektoren basert på målpris, er hjemlet i Omsetningsloven av 1936. Mye er endret siden den gang. Stadig flere kjøttslag tas nå ut av den tradisjonelle målprismodellen, Norturas markedsandel blir i økende grad utfordret av uavhengige aktører og kostnadsutviklingen gjør at spillerommet for en særnorsk prisutvikling innenfor dagens importvern er redusert. Graden av vertikal integrering i markedet er dessuten økende. Det er mye som tilsier at tiden er inne for en helhetlig vurdering av markedsreguleringsordningene.

I tidligere tider var målsetningen med markedsreguleringen enkel; tilførsel og etterspørsel skulle reguleres slik at man i markedet kunne ta ut de målpriser jordbruksavtalepartene hadde satt i jordbruksoppgjøret. For å overholde våre forpliktelser i gjeldende WTO-avtale, er både fjørfekjøtt, sau, purke, råne og storfekjøtt tatt ut av den tradisjonelle modellen.

Og nå står lam og egg for tur. Den 15. november 2012 leverte en partssammensatt arbeidsgruppe, hvor også handelen var representert, sin anbefaling om å gå over til volummodell for både lam og egg. Vi i handelen støtter flertallet i at lam legges over til volummodellen. Samtidig er det et klart ønske fra vår side at det gjennomføres en uavhengig evaluering av volummodellen for å sikre at modellen ivaretar krav til måloppnåelse, nøytralitet og nødvendig kostnadseffektivitet.

Når stadig flere kjøttslag tas ut av den tradisjonelle målprismodellen, blir resultatet friere prisdannelse og redusert mulighet for å drive markedsregulering. I et NILF-notat, 2011–8, konkluderes det med at markedsreguleringene for kjøtt bidrar til prisstabilitet og avsetningssikkerhet for bøndene. Samtidig medfører det en reguleringskostnad i form av utilsiktede effekter på struktur og konkurranse. Ulike modeller for markedsregulering viser at det også gjerne er et valg mellom prisstabilitet og reguleringskostnad.

Markedsregulering er ingen selvsagt oppgave for offentlig myndigheter. Markedsreguleringen og dens mange konsekvenser, har den senere tid blitt debattert både i mediene og i bransjesammenheng. Virke er opptatt av at våre medlemmer skal ha en stabil og forutsigbar forsyningstilførsel av norske kjøttråvarer, og ser nødvendigheten av regulering. Samtidig ser vi trekk ved utviklingen i det norske markedet som nødvendiggjør en gjennomgang av markedsreguleringsordningene for å få et system
som i større grad legger til rette for å skape en bærekraftig, konkurransedyktig og helhetlige verdikjede for norske kjøttprodukter. Det er mye som tilsier at tiden er inne for en helhetlig vurdering av markedsreguleringsordningene.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt