Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Du er her: Forsiden / Aktuelt / Hvorfor analysere matvarer og deklerasjon?

Hvorfor analyserer vi næringsstoffer og kontrollere deklarasjonen?

KRONIKK: Opplysninger om næringsinnhold i matvarer er viktig for næringsmiddelvirksomheter, tilsynsmyndigheter og ikke minst forbrukerne. Mattilsynet arbeider for at forbrukerne skal ha tilgjengelig og korrekt informasjon om hva maten de kjøper inneholder av næringsstoffer.

Mattilsynet utfører jevnlig næringsstoffanalyser i de vanligste matvarene som er på det norske markedet. Dette gjør vi for å ha næringsstoffverdier i matvarer til Matvaretabellen, som datagrunnlag i de offisielle kostholdsundersøkelsene og for å følge utviklingen i næringsinnholdet i de vanligste matvarene vi spiser. Vi bruker også analyseresultatene for å kontrollere at det er oppgitt riktig informasjon om næringsstoffer i næringsdeklarasjonen.

Mattilsynet på farta igjen! (Leder, bladet Kjøttbransjen -18.11.2018)

HVA BRUKES MATVARETABELLEN TIL?
Næringsstoffverdiene i Matvaretabellen.no brukes til å beregne inntaket av ulike næringsstoffer for enkeltpersoner og grupper av befolkningen. Tabellen er derfor et viktig oppslagsverk og redskap i matforvaltning og ernæringspolitikk, i undervisning og opplysningsarbeid og for helsepersonell og forskere. Tabellen brukes også av matvareindustrien som grunnlag for næringsdeklarasjoner og ved matvareproduksjon.

VARIASJON I NÆRINGSINNHOLD OG USIKKERHET I ANALYSERESULTAT
Det kan være store variasjoner av de samme næringsstoffene innenfor det samme produktet. Faktorer her er blant annet hvor de er dyrket og hvor lenge de har vært lagret. Slike variasjoner vil også kunne fremkomme i enkelte av de analyserte produktene. I typiske sesongprodukter, som for eksempel poteter, kan det forekomme store variasjoner i vitamin-C innholdet, og dette må det tas hensyn til når næringsstoffene skal beregnes.

Ønsker vi å se på f.eks. næringsinnholdet i kjøttpålegg på det norske dagligvaremarkedet, velger vi gjerne bestselgere i markedet basert på statistikk eller opplysninger fra bransjen. Det er våre inspektører eller laboratorier som tar ut prøvene og oftest direkte fra butikken. Matvareprøvene blir registrert i prøvetakingsskjema som gir opplysninger om uttaksdato, prøvetakingssted, holdbarhetsdato og produksjonsnummer. Laboratoriene som vi har avtale med tar imot prøvene.

Mattilsynet publiserte feil tall om saltinnhold (Bladet Kjøttbransjen - 1.11.2018)

REPRESENTATIVT PRØVEMATERIALE
For å få et best mulig representativt prøvemateriale, tas det ut tre forskjellige produksjonsdatoer (batcher) av samme produkt som blandes sammen til en samleprøve. Det er viktig at det tas ut lik prøvemengde fra hvert av de tre produktene og at samleprøven homogeniseres godt før prøvematerialet fordeles til de ulike næringsstoffanalysene. Litt avhengig av hvilke næringsstoff som skal analyseres, blir samleprøven frysetørket eller oppbevart i fryseren inntil den spesifikke analysen skal gjøres.

For å vurdere metodens riktighet benyttes sertifisert referansemateriale (SRM) og deltakelse i «ringtester». Deltakelse i ringtester innebærer at laboratoriet får et prøvemateriale til analyse for et gitt næringsstoff uten at man får oppgitt konsentrasjonen av næringsstoffet. Prøven analyseres og resultat fra alle deltakende laboratorier sammenstilles og man får deretter tilbakemelding på resultatene fra ringtesten.

Når samleprøven skal analyseres inngår det i hver analyseserie alltid blindprøver og flere kontrollprøver (SRM) med kjent konsentrasjon for næringsstoffet. Måleusikkerhet er vurdert ut fra både intern reproduserbarhet, kontrollprøver og deltakelse i ringtester. Måleusikkerheten varierer fra næringsstoff til næringsstoff, eksempelvis så er måleusikkerheten 15 prosent for natriumanalysen. Det som i størst grad har betydning for usikkerhetsbidraget, er hvor godt samleprøven er homogenisert.

Tilsynskampanje på ville veier (kjottbransjen.no - 24.11.2015)

HVORDAN KONTROLLERER MATTILSYNET NÆRINGSDEKLARASJONEN?
Mattilsynet legger inn gode feilmarginer før vi påpeker avvik ved næringsinnholdet i en næringsdeklarasjon. Mattilsynet bruker verdiene i EU-veileder om tolerabelt avvik ved deklarasjon av næringsinnhold for å kontrollere avvik. Denne veilederen er  ikke juridisk bindende, men Mattilsynet finner det hensiktsmessig å forholde seg til føringene som gis i veilederen. For at næringsdeklarasjonsopplysninger skal være troverdige for forbrukeren, bør det faktiske innhold ikke avvike i for stor grad fra det deklarerte. Det er viktig for Mattilsynet at forbrukerne selv kan gjøre egne og informerte valg med bakgrunn i korrekt merking av matvarer.

Om Mattilsynet oppdager avvik tar vi kontakt med ansvarlig virksomhet og har dialog om våre funn. Avvikene mellom deklarert og analysert verdi kan ha forskjellige årsaker som f.eks. feil ved beregning av næringsdeklarasjon og produksjonsfeil. Matvareanalysene våre er ikke basert på tilfeldig stikkprøver av produktene, men flere batcher fra hvert enkelt produkt og akkrediterte analysemetoder er brukt. Vi er også åpne om våre funn og gjør også våre analyseresultater tilgjengelig på matportalen.no og mattilsynet. no. Berørte virksomheter får tilgang til analyserapportene før de publiseres.

Utviklet av 07 Web
Bransjeoversikt